Dokumentets dato
08 Nov 2001
Dato for offentliggørelse
08 Nov 2001 12:31
Cirkulærets nummer
2001-37
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Personskattekontoret
Sagsnummer
99/01-4169-00060
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010019109-regl

Med cirkulæret ændres godkendelsesbetingelserne vedrørende antallet af gavegivere fra 150 til 100 i gennemsnit om året over en 3-årig periode (punkt 2.2.1, nr. 2)) og vedrørende antallet af kontingentbetalende medlemmer fra 500 til 300 (punkt 2.2.2, nr. 2)).

1. Indledning

1.1. Efter ligningslovens § 8 A kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. i det pågældende indkomstår er på mindst 500 kr. Fradraget indrømmes kun for det beløb, hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end 5.000 kr.

1.2. Efter ligningslovens § 12, stk. 1-3, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages løbende ydelser, som den pågældende har forpligtet sig til at udrede til en forening, fond, stiftelse, institution mv., som er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig, eller til et religiøst samfund. Det er en betingelse, at den almennyttige forening mv. anvender sine midler, herunder de modtagne ydelser, til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Fradrag gives dog kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15% af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber og andre skattepligtige institutioner gives fradrag kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15% af den skattepligtige indkomst. Årlige ydelser, der ikke overstiger 15.000 kr., kan dog fradrages fuldt ud.

1.3. Fradragsretten er betinget af, at skatteministeren for det kalenderår, hvori gaven/den løbende ydelse gives, har godkendt den pågældende forening mv. som berettiget til at modtage gaver og løbende ydelser med denne virkning.

Told- og Skatteregion Nærum er bemyndiget til som 1. instans at godkende foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Regionens afgørelser kan indbringes for Told- og Skattestyrelsen.

1.4. Ansøgningsfristen for godkendelse efter ligningslovens § 8 A er 1. oktober i det kalenderår, hvor man ønsker godkendelse. Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3, skal indgives i rimelig tid før starten af det kalenderår, for hvilket godkendelsen skal have virkning. Godkendelsen har virkning indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år.

Told- og Skattestyrelsen offentliggør hvert år en liste over de godkendte foreninger mv.

2. Betingelser for godkendelse

Følgende betingelser skal i almindelighed være opfyldt, for at godkendelse kan gives.

2.1. Generelle krav til vedtægter og lignende 

Det skal af vedtægter, fundats eller lignende fremgå, at

1) foreningens mv. formål er almennyttigt, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode,

2) et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv., som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, og

3) foreningen mv. er hjemmehørende her i landet, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet.

2.2. Betingelser i øvrigt for godkendelse efter ligningslovens § 8 A

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af foreninger mv. kan ske, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.2.1. Grundlæggende betingelser:

1) at midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 40.000,

2) at antallet af gavegivere overstiger 100 i gennemsnit om året over en 3-årig periode, og

3) at den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

2.2.2. Foreninger

For foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, kræves yderligere:

1) at foreningens bestyrelse ikke i overvejende grad er selvsupplerende,

2) at antallet af kontingentbetalende medlemmer overstiger 300, og

3) at foreningen ikke er medlem af en allerede godkendt hovedforening. Dette gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

2.2.3. Fonde, andre institutioner, stiftelser mv.

For fonde og andre institutioner mv. kræves - udover at betingelserne i punkt 2.2.1 er opfyldt - at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

2.3. Betingelser i øvrigt for godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3

Godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3, kan ske, hvis foreningen mv. anvender sine midler til:

1) humanitære formål, dvs. afhjælpning af menneskelig nød, eller

2) forskning, dvs. videnskabelig undersøgelse og granskning, eller

3) beskyttelse af naturmiljøet, dvs. bekæmpelse af vand-, luft- og jordforurening, herunder beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Foreninger skal desuden opfylde betingelserne under punkt 2.2.2, nr. 1), og fonde og andre institutioner mv. skal opfylde betingelserne under punkt 2.2.3.

2.4. Specielt for religiøse samfund

Religiøse samfund kan godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, uden yderligere betingelser, når de generelle krav i punkt 2.1 er opfyldt, og når der er tale om trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, der er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer.

Ved et trossamfund forstås en sammenslutning eller forsamling (religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en åndelig bevægelse kan karakteriseres som et trossamfund, kan spørgsmålet forelægges for Kirkeministeriet til udtalelse.

3. Regnskab og kontrol

Told- og Skatteregion Nærum påser, om godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt.

Til brug herfor skal der hvert år, senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, indsendes et regnskab til Told- og Skatteregion Nærum. ToldSkat kan konkret indkræve mere specificerede oplysninger til regnskabet, specielt hvis foreningen mv. har aktiviteter i udlandet.

§ 8 A-godkendte foreninger mv. indsender med regnskabet oplysning om hjemstedskommune, formue, indtægt, det aktuelle antal kontingentbetalende medlemmer, antal bidragydere, det samlede gavebeløb, de samlede uddelinger samt specifikation af uddelingerne. Der vil kunne rekvireres et skema til brug herfor hos den lokale told- og skatteregion eller Told- og Skatteregion Nærum. Religiøse samfund skal dog blot indsende oplysning om de samlede indkomne bidrag og deres anvendelse.

Er ovennævnte betingelserne ikke længere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilbagekaldelse vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende kalenderår.

4. Ikrafttrædelse

Cirkulæret afløser TSS-cirkulære 1999-21 og træder i kraft 1. november 2001.

Ole Kjær  
 

/Finn Thrysøe