Dokumentets dato
31 okt 2001
Dato for offentliggørelse
1. november 2001
Cirkulærets nummer
2001-35
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Afgiftskontoret
Sagsnummer
99/00-304-00096
Resumé

Praksisændring vedrørende opgørelsen af delvis fradragsret for fællesomkostninger ved byggeri for egen regning med henblik på salg af fast ejendom

Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010017909-regl

1. Told- og Skattestyrelsen har revurderet praksis vedrørende opgørelse af delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, i forbindelse med byggeri for egen regning med henblik på salg af fast ejendom.

2. I Momsvejledningen 1997, 1998 og 1999 fremgik det af afsnit D.5.6.1, at ved opgørelsen af den delvise fradragsret, skulle salg af huse, som virksomheden havde momsberigtiget efter reglerne om byggeri for egen regning, ikke anses som momsfri omsætning. Denne praksis var en følge af Momsnævnets afgørelse i TfS 1996, 764.

Afgørelsen betød, at hvis virksomheden ikke havde andre momsfrie indtægter, så havde virksomheden fuld fradragsret for fællesomkostninger.

3. Af EF-domstolens domme i sagerne BLP Groupe plc (sag C-4/94), Midland Bank plc (sag 98/98) og Abbey National plc (sag 408/98) fremgår det, at der kun er delvis fradragsret for købsmomsen af generelle omkostninger, når virksomheden udfører såvel momspligtige som momsfrie transaktioner.

4. Der er dog fuld fradragsret for købsmomsen af generelle omkostninger, hvis de pågældende generelle omkostninger har en direkte og umiddelbar tilknytning til en klart afgrænset del af virksomheden, og hvis omsætningen i denne klart afgrænsede del fuldt ud er pålagt moms, jf. EF-domstolens dom i sagen C-408/98, Abbey National plc.

5. Levering af fast ejendom er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Salg af huse, der ikke er led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, skal ved opgørelsen af den delvise fradragsret derfor anses for momsfri omsætning, uanset om virksomheden har foretaget byggearbejde på husene.

I konkrete tilfælde kan de særlige regler for salg af større driftsmidler og fast ejendom samt for bitransaktioner vedr. fast ejendom medføre, at salg af fast ejendom ikke skal medregnes til den momsfrie omsætning, jf, Momsvejledningens afsnit J.2.1.1.

6. En virksomheds beholdning af fast ejendom, der er opført eller under opførsel for egen regning med henblik på salg af fast ejendom, skal anses for et aktiv i virksomheden. Sker der overdragelse af et sådant aktiv som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, skal vederlaget ved overdragelsen ikke medregnes til den momsfrie omsætning.

Dette følger af, at overdragelse af aktiver som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse ikke kan anses for en leverance i 6. momsdirektivs forstand, jf. præmis 30 i EF-domstolens dom i sagen C-408/98, Abbey National plc. Overdragelsen kan således hverken anses for en fradragsberettiget transaktion eller en ikke-fradragsberettiget transaktion ved opgørelsen af den delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, jf. 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 5, og artikel 19.

7. Med henblik på at sikre virksomhederne et passende varsel har praksisændringen vedr. opgørelsen af delvis fradragsret ved byggeri for egen regning først virkning fra den 1. april 2002.

Ole Kjær

/ Else Veggerby         

Reference(r)

Momsloven § 38, stk. 1
Momsvejledningen D.5.6.1 og Q.1.4.5.6