Dato for udgivelse
01 nov 2001 20:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.488.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
0169/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Bureauvirksomhed, serviceydelser, tjenesteydelser, bilagsvirksomhed
Resumé

Højesteret tiltrådte Østre Landsrets dom, hvorefter analyseinstituttet H A/S ud fra de foreliggende oplysninger om virksomhedens karakter med rette af afgiftsmyndighederne var blevet anset som et "bureau" omfattet af bilaget til elafgiftsloven. Selskabet havde derfor ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling af elafgift eller kuldioxidafgift.

 

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 2
Kuldioxidafgiftsloven § 9, stk. 3, nr. 3 (dagældende)
Punktafgiftsvejledningen 2001, F.6.6.1

 

Parter:
H A/S
(advokat Flemming Andersen)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne:
Hermann, Marie-Louise Andreasen, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard og Engholm Jacobsen.

Tidligere instans:

Østre Landsrets dom af 10. februar 2000, 3. afdeling.

Appellanten, H A/S, har principalt påstået indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtet at betale i alt 1.711.675 kr. med rente efter renteloven fra 1. april 1998 og har gentaget sin subsidiære påstand.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse og har ikke for Højesteret protesteret mod H A/S' rentepåstand.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger:
Det tiltrædes af de grunde, der er anført af landsretten, at H A/S' virksomhed bestod i afsætning af service- og tjenesteydelser og ikke i produktion eller afsætning af varer. Efter det, der er oplyst om virksomheden, tiltrædes det endvidere, at denne er anset som et bureau, hvis ydelser i medfør af bilaget til lov om afgift af elektricitet ikke giver adgang til tilbagebetaling af afgift.

H A/S har herefter, jf. lov om afgift af elektricitet § 11, stk. 2, og lov om kuldioxidafgift § 9, stk. 3, nr. 3, ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling af elafgift eller kuldioxidafgift.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :
Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H A/S, betale 80.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne Højesteretsdoms afsigelse.