åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I følge SEL § 3 A gælder der særlige regler for aktieselskaber ejet af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond: For et aktieselskab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, hvis kapital i hele indkomståret fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse, eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter PAL § 1, stk. 2, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct`s vedkommende består af fast ejendom, gælder følgende:

Indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af livsforsikringsselskabet, pensionskassen henholdsvis pensionsfonden.

Det er en betingelse, at aktieselskabet har samme regnskabsår som livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden.

Ejes det omhandlede aktieselskab fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, skal indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af det livsforsikringsselskab, den pensionskasse eller den pensionsfond, der er nærmeste direkte ejer af aktieselskabet. Med fuldt direkte ejerskab sidestilles fuldt inddirekte ejerskab via et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter PAL eller et aktieselskab omfattet af SEL § 3 A. En flerhed af skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, der udøver virksomhed på grundlag af en fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab. Såfremt aktieselskabet ejes fuldt ud af en flerhed af skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, skal en til den gennemsnitlige ejerandel svarende del af indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af hver af ejerne. Hvis en ejer har valgt opgørelse efter SEL § 13F, medregnes indkomst, der i indkomståret er optjent af aktieselskabet, til ejerens indkomst efter SEL § 13F. Ved bedømmelsen af om et aktieselskabs aktiver for mindst 90 pct.´s vedkommende består af fast ejendom, ses bort fra værdi af aktier i et andet aktieselskab, der fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse, eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter PAL. I stedet inddrages aktiverne i det andet aktieselskab.

Livsforsikringsselskabet, pensionskassen, eller pensionsfonden hæfter for skatten af den indkomst, der kan henføres til det pågældende aktieselskab, jf. dog SEL § 31 stk. 4, og det pågældende aktieselskab hæfter solidarisk for denne skat.

Underskud i aktieselskabet, der henstår uudnyttet ved overgang til beskatning efter SEL § 3 A, skal fradrages i medfør af LL § 15 i overskud af det pågældende aktieselskabs virksomhed før fradrag af underskud for det pågældende indkomstår i livsforsikringsselskabet eller andre aktieselskaber omfattet af SEL § 3 A, jf. § 3 A, stk. 6.

Tab i et aktieselskab, der henstår uudnyttet ved overgang til beskatning efter SEL § 3 A, skal fradrages efter de herom gældende regler i aktieselskabets fortjeneste før fradrag af tab for det pågældende år i livsforsikringsselskabet eller andre selskaber omfattet af SEL § 3 A, jf. § 3 A, stk. 7.

Ved lovnr. 1534 af 19. december 2007 er der indsat et nyt stk. 8 i SEL § 3 A. Bestemmelsen i stk. 8 har til formål at forhindre, at grundlaget for at beskatte en ejendomsavance eller genvundne afskrivninger kan forsvinde, fordi aktierne i et ejendomsselskab ejes af en pensionskasse m.v., der ikke er skattepligtig. Der skal i medfør af stk. 8 opgøres en skatteforpligtelse, som udløses og skal betales af en ellers skattefri pensionskasse eller pensionsfond, hvis ejendomsaktieselskabet afhænder ejendomme, mens selskabet er undergivet beskatning efter SEL § 3 A.    

SEL § 3 A, stk. 8 har virkning for selskaber, der overgår til beskatning efter SEL § 3 A med virkning for indkomståret 2007 eller senere indkomstår, og som afstår fast ejendom den 28. november 2007 eller senere. 

Ved lov nr. 1181 af 12. december 2005 blev der indført en forenklet skatteopgørelse for pensionsinstitutter, herunder livsforsikringsselskaber, der investerer gennem skattetransparente enheder, f.eks. kommanditselskaber (nettoopgørelsesprincippet). Der henvises til afsnit S.C.1.3.2.2.

 

Efter SEL § 3 A skal indkomst, der i indkomståret er indtjent af ejendomsdatterselskaber omfattet af § 3 A, betragtes som indtjent af moderselskabet.

Livsforsikringsselskaber, der investerer gennem en skattetransparent juridisk person, og som anvender nettoopgørelsesprincippet, beskattes af summen af udlodninger fra andelen og gevinst og tab på andelen efter et lagerprincip. Ved nettoopgørelsesmetoden opgøres således et samlet afkast af de investeringer, der er foretaget gennem en sådan skattetransparent enhed. Herved bliver indkomst indtjent af et ejendomsdatterselskab beskattet hos livsforsikringsselskabet via nettoopgørelsesprincippet, da ejendomsdatterselskabets indkomst medfører, at andelen af den skattetransparente juridiske person stiger tilsvarende.

 

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt livsforsikringsselskaber også skal medregne indkomst indtjent af et ejendomsdatterselskab, der ejes gennem en skattetransparent juridisk person, efter SEL § 3 A, når livsforsikringsselskabet anvender nettoopgørelsesprincippet på den skattetransparente juridiske person.

Ved lov nr. 344 af 18. april 2007 er det ved justering af SEL § 3A, stk. 4 derfor præciseret hvordan livsforsikringsselskaber, der har valgt nettoopgørelse efter SEL § 13 F, skal opgøre den skattepligtige indkomst indtjent af ejendomsdatterselskaber, som nævnt i SEL § 3A. Justeringerne har virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår.

 

I overensstemmelse med det forudsatte ved indførelsen af nettoopgørelsesprincippet er det tydeliggjort, at et livsforsikringsselskab, der har valgt nettoopgørelse, kun skal medregne ejendomsdatterselskabets indkomst efter selskabsskattelovens § 3 A via nettoopgørelsesprincippet.

Hvis et livsforsikringsselskab både ejer aktier i et ejendomsdatterselskab omfattet af selskabsskattelovens § 3 A gennem en enhed, hvorpå der anvendes nettoopgørelse, og gennem andre enheder, hvorpå der ikke anvendes nettoopgørelse, vil den del af indkomsten, der indtjenes gennem sidstnævnte enheder, fortsat blive beskattet hos livsforsikringsselskabet efter de almindelige regler.

I SKM2007.781.SR bekræftede Skatterådet, at renteswaps, som har en positiv værdi, og som anvendes til sikring af renten på lån optaget til erhvervelse af fast ejendom, indgår som et aktiv i opgørelsen af de aktiver, der danner grundlag for vurderingen af, om et selskabs aktiver for mindst 90 procents vedkommende består af fast ejendom i henhold til selskabsskatteloven § 3 A. Det var Skatterådets opfattelse, at der ikke er basis for at klassificere aktiver, der ikke definitionsmæssigt kan karakteriseres som ejendomsaktiver, som aktiver, der kan indgå ved beregningen af 90 pct. grænsen i medfør af  selskabsskattelovens § 3 A. 

I SKM2006.291.SR bekræftede Skatterådet, at overdragelse af fast ejendom - omfattet af tilbudspligt efter lejelovens kapitel 16 - i henseende til 90 % reglen i selskabsskattelovens § 3A, kunne anses for overgået til andre aktiver, når der var fastlagt en køber, dvs. ved accept eller afvisning af tilbuddet til lejerne og senest ved udløbet af tilbudspligten.