FormålFormålet med ordningen om told- og afgiftsfrihed for rejsegods er at give rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre genstande, de har erhvervet under rejse i udlandet uden betaling af told- og afgifer ved indførslen. Desuden har ordningen som formål at give rejsende mulighed for told- og afgiftsfrit at genindføre genstande, de har medbragt ved rejsens påbegyndelse.
 
Det legale grundlagEfter toldlovens § 7 kan skatteministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EF om afgiftsfritagelse af rejsendes indførsel af varer. Disse regler findes i §§ 108 - 125 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.   
 
Reglerne om toldfrihed for rejsegods, der indføres af rejsende fra ikke-EU-lande, findes i artikel 45-49 i Rådets forordning nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter med senere ændringer, jf. artikel 184 i toldkodeksen. Reglerne om midlertidig indførsel findes i artiklerne 563 og 579 i gennemførelsesbestemmelserne.
 
Reglerne om afgiftsfrihed for varer, der indføres af rejsende fra ikke-EU-lande findes i Rådets direktiv 69/169 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik med senere ændringer. Disse EU-regler er gennemført ved BEK §§ 111-118.

Reglerne om afgiftsfritagelse for spiritus, hedvin, øl og tobaksvarer ved indrejse fra andre EU-lande findes i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, med senere ændringer. Disse EU-regler er gennemført ved toldlovens § 11, se i øvrigt afsnit D.3.3

De hidtidige tredjelandsbegrænsninger er dog indtil videre fortsat gældende ved indførsel af cigaretter fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn, jf. BEK § 115. Der er endvidere en begrænsning på indførsel af røgtobak fra Estland.