åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Overførsel af varer under suspensionsordningenVed overførsel af varer eller produkter inden for EU, enten fra en bevillingshaver til en anden bevillingshaver eller inden for samme bevilling, er den normale procedure anvendelse af reglerne for fællesskabsforsendelse, se afsnit B.1.1.

TK art. 89 GB art. 549Varer under suspensionsordningen er ikke i fri omsætning, hvilket betyder, at det tydeligt skal fremgå af EU-forsendelsen, at varerne har T1-status.

Desuden skal forsendelsesdokumentet i rubrik 44 forsynes med forkortelsen "AF-varer", hvilket betyder aktiv forædlingsvarer og eventuelt "Handelspolitik". Forsendes forædlingsprodukterne med bane skal påtegningerne anføres i transportdokumentet.

Hvis forsendelsen foregår med bane, skal transportdokumentet forelægges SKAT før afsendelsen.

Overførselsprocedurer GB art. 511-514Der er imidlertid fastsat mere fleksible regler for overførsel af varer under suspensionsordningen, se afsnit A.19.6.

Afslutning af proceduren TK art. 89, 118, 182 GB art. 544Proceduren afsluttes for indførselsvarerne, når forædlingsprodukter eller varer i uforandret stand:
  • Udføres til steder uden for EU. Som udførsel af forædlingsprodukter betragtes også: 1) levering til diplomater, NATO-personel og internationale organisationer, se afsnit D.5 og D.6;  2) levering til væbnede styrker i NATO, se D.6;  3) levering af civile luftfartøjer, herunder fremstilling, reparation, ændring eller ombygning af civile luftfartøjer eller af dele til civile luftfartøjer, 4) levering af rumfartøjer og tilhørende udstyr, herunder fremstilling, reparation, ændring eller ombygning af satellitter, deres opsendelsesanlæg og jordbaseret udstyr og dele deraf, som er en integrerende del af systemerne, 5) forskriftsmæssig afhændelse af biforædlingsprodukter, hvis tilintetgørelse under proceduren for forarbejdsning under toldkontrol er forbudt af miljømæssige hensyn,
  • oplægges på toldoplag, i frizone eller på frilager
  • angives til ordningen for midlertidig indførsel
  • angives til ekstern fællesskabsforsendelse, jf. toldkodeksens artikel 91
  • på ny henføres under aktiv forædling - suspension
  • angives til proceduren for forarbejdning under toldkontrol
  • tilintetgøres
  • overdrages til statskassen
  • overgår til fri omsætning, herunder overføres til særligt anvendelsesformål, ("end use"), se afsnit A.14.12.5 henholdsvis afsnit A.11.2.

Afsluttes ordningen ved varernes overgang til fri omsætning, forfalder det suspenderede told- og afgiftsbeløb til betaling.

Afslutningsopgørelse GB art. 521Der skal indgives en afslutningsopgørelse senest 30 dage efter udløbet af genudførselsfristen.

Månedlig eller kvartalsvis opgørelse TK art. 118, stk. 2 GB art. 546Der kan gives tilladelse til månedlig eller kvartalsvis periodeopgørelse i tilfælde, hvor varerne indføres til benyttelse af proceduren og genudføres med en sådan regelmæssighed, at der kan påregnes konstante genudførselsfrister.

Periodeopgørelser foretages som vist i toldvejledningens bilag 35.

Når der anvendes månedlig eller kvartalsvis opgørelse, indgives afslutningsopgørelsen for hver enkelt måned eller kvartal, som opgørelsen vedrører.

GB art. 521, stk. 2 Afslutningsopgørelsen skal indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til GB artikel 521, stk. 2.

Er der udført varer under ordningen til præferenceaftalelande eller Tyrkiet, skal der foreligge en særskilt opgørelse over disse varer.

Desuden skal bevillingshaveren afgive erklæring om, at der ikke er eller vil blive udfærdiget varecertifikat eller tilsvarende oprindelsesdokumentation bortset fra tilfælde, hvor opnåelse af aktiv forædling ikke påvirker berettigelsen til toldpræference i indførselslandet.

ReparationBestår forædlingsprocessen i reparation, kan det tillades, at afslutningsopgørelsen afgives direkte på udførselsangivelsen.

Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt kræve fremlæggelse af de dokumenter og bilag, som skønnes nødvendige, f.eks. fortoldningsangivelsens eksemplar 8 med tilhørende indkøbsfakturaer, eksemplar af salgsfaktura samt varer, der er overgået til fri omsætning.

BogføringToldbeløb for varer, forædlede såvel som uforædlede, der er overgået til fri omsætning efter en tilladelse til samlet overgang til fri omsætning, skal bogføres senest ved forelæggelse af afslutningsopgørelsen, eventuelt på grundlag af en opsummeret angivelse.