TK art. 85 og 100, stk. 1En oplagshaver kan kun drive et toldoplag, hvis SKAT har udstedt en bevilling hertil.

Ansøgning, GB art. 497, stk. 1Ansøgning om oprettelse af et toldoplag afgives skriftligt. Se afsnit A.19.1.

Ansøgning om bevilling til toldoplag indgives til og meddeles af SKAT, som er ansvarlige for det sted, der skal godkendes som toldoplag, eller hvor ansøgerens hovedbogholderi føres.


TK art. 86 og art. 100, stk. 2 og 3, samt GB art. 527Bevilling kan kun udstedes:

  1. Til personer, som er etableret i EU
  2. Hvis ansøgeren kan godtgøre, at der er et økonomisk behov for oplæggelse
  3. Hvis oplagring af varer er hovedformålet med toldoplaget. Dette udelukker ikke muligheden for at foretage sædvanlige behandlinger, aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol, blot oplagringen er den mest fremtrædende transaktion
  4. Hvis ansøgeren frembyder den nødvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forløb
  5. Hvis de administrative foranstaltninger, der skal træffes med hensyn til myndighedernes tilsyn og kontrol, står i rimeligt forhold til ansøgerens økonomiske behov.

 

Offentligt toldoplag, TL § 55, nr. 1, og BKG § 104Et offentligt toldoplag kan oprettes hos pakhusforretninger på steder, hvor der er særligt behov derfor.

Tilladelsen kan af SKAT meddeles speditører, transportvirksomheder, skibsmæglere, havne mv., der opbevarer varer, der oplægges af andre virksomheder.

Toldoplaget kan oprettes ved havne, jernbaneknudepunkter eller lignende trafikknudepunkter, som for eksempel lufthavne. Det er en betingelse, at speditør-, transport-, skibsmæglervirksomheden eller havnen er etableret her, og at der på stedet foreligger et særligt behov for oplaget. Dette betyder bl.a., at toldoplaget skal have en vis størrelse og en rimelig udnyttelsesgrad.

Hos SKAT kan fås oplysninger om krav til ansøgningen og vilkårene for bevillingen.

Privat toldoplag, TL § 55, nr. 2, og BKG § 105Der kan oprettes et privat toldoplag hos varemodtagere, der har et særligt økonomisk behov for oplæggelse af varer fra ikke-EU-lande.

GB art. 526En bevilling til toldoplag er betinget af, at virksomhedens lokaler er godkendt af SKAT. Ansøgningen skal være vedlagt en målsat plantegning over de pågældende lokaler.

Et område kan ikke godkendes til mere end ét toldoplag ad gangen.

Gyldighed, GB art. 507Bevillingen har virkning fra tidspunktet for udstedelsen eller på et i bevillingen fastsat senere tidspunkt. Dog kan SKAT i ekstraordinære tilfælde skriftligt underrette ansøgeren om, at man er indforstået med at meddele bevilling til toldoplag af typen C og D. I dette tilfælde får bevillingen virkning fra tidspunktet for denne underretning.

TK art. 108Varer kan forblive under toldoplagsproceduren uden tidsbegrænsning, medmindre andet er fastsat i bevillingen eller i specifikke fællesskabsforskrifter.

Annullering og tilbagekaldelseSe afsnit A.19.1.1.

BKG § 111SKAT kan ligeledes tilbagekalde bevillingen, hvis reglerne eller vilkårene er overtrådt eller overtrædes, eller hvis oplagshaveren mister rådighed over sit bo, standser sine betalinger eller fratages retten til kredit i medfør af TL § 38.

Såvel afslag på anmodning om bevilling som tilbagekaldelse af bevilling, kan indbringes for Landsskatteretten.