åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Toldkodeksens artikel 233 præciserer i den indledende passus, at artiklens bestemmelser om toldskyldens ophør skal læses med forbehold af gældende bestemmelser om
Disse to områder vil i vidt omfang være styret af national lovgivning, og egentlig EU-lovgivning herom er meget sporadisk. Som de nok vigtigste EU-forældelsesregler inden for toldlovgivningen kan nævnes 3 års-fristen for efteropkrævning i toldkodeksens artikel 221, stk. 3, og den ligeledes 3-årige forældelsesfrist i den omvendte situation vedrørende godtgørelse i artikel 236, stk. 2.

Artikel 233 opregner herefter en række situationer, hvor toldskylden ophører:
  • ved betaling af toldbeløbet
  • ved fritagelse for toldbeløbet. Der tænkes her på en fritagelse efter toldkodeksens artikel 220, stk. 1, andet afsnit, dvs. en situation, hvor en toldangivelsen er indgivet og toldbeløbet bogført, men hvor beløbet endnu ikke er betalt
  • når en vare er angivet til en toldprocedure, der indebærer en forpligtelse til at betale told, og toldangivelsen herfor er blevet erklæret ugyldig efter toldkodeksens artikel 66, dvs. at klarereren selv har bedt om dette, samt at varerne inden frigivelsen enten er blevet beslaglagt og samtidig eller senere konfiskeret, tilintetgjort efter ordre fra toldmyndighederne, tilintetgjort eller afstået til statskassen efter toldkodeksens artikel 182 eller er tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed, eller som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure
  • hvis de varer, for hvilke en toldskyld er opstået i overensstemmelse med TK artikel 202, dvs. indførsel på ikke-forskriftsmæssig måde, typisk smugleri, beslaglægges og samtidig eller senere konfiskeres. I princippet bortfalder toldskylden ved varernes beslaglæggelse, men den kan opretholdes af hensyn til overtrædelsessagen, jf. nedenfor under TK art. 233, 2. afsnit.
  • Endelig gives der afsluttende bestemmelser i artikel 233.

TK art. 233, 2. afsn.Ved beslaglæggelse og konfiskation anses toldskylden af hensyn til straffelovgivningen for toldovertrædelser dog for ikke at være ophørt, når en medlemsstats lovgivning fastsætter, at tolden danner grundlag for fastsættelsen af straffen, eller at en opstået toldskyld danner grundlag for den strafferetlige forfølgning. I Danmark opretholdes toldskylden herefter ved beslaglæggelse i overensstemmelse med toldloven, men toldbeløbet må ikke bogføres i A- eller B-regnskabet, men skal bogføres på en særlig interimskonto.

TK art. 234Endelig ophører toldskylden også, hvis en virksomhed annullerer de formaliteter, der er opfyldt med henblik på, at varerne ved eksporten skulle opnå toldpræference i et ikke EU-land, jf. herved artikel 216, se A.22.7.