I visse tilfælde er det en betingelse for at opnå kontingenttoldbehandling, at varemodtageren vedlægger fortoldningsangivelsen særlig dokumentation, se nedenfor. Ved angivelse til fortoldning via edb skal den fornødne dokumentation være til rådighed for ToldSkat på angivelsestidspunktet. For kontingenter, der er omfattet af præferenceaftaler, skal betingelserne for præferencetoldbehandling være opfyldt.

Visse landbrugsvarer mv.

En række toldkontingentordninger for visse landbrugsvarer, f.eks. kød og ost kræver importlicens. Ordningerne administreres af Direktoratet for NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af licenserne. Løbenummeret starter altid med 09.3xxx eller 09.4xxx. Løbenummeret skal fremgå af licensens rubrik20.

Balkan

For vin med oprindelse i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien (kontingentløbenummer 09.1512, 091513, 091514, 09.1515, 091526, 09.1527, 09.1528, 09.1529, 09.1558, 09.1559, 09.1588 og 09.1589) er retten til de individuelle fællesskabskontingenter betinget af, at der forelægges et VI 1-dokument eller VI2 uddrag i overensstemmelse til Rådet forordning 555/2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådet forordning 479/2008 for så vidt angår samhandlen med vin med tredjelande.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse Albanien, betinget af, at de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Albanien er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1512 og 09.1513.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse Bosnien-Hercegovina, betinget af, at de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Bosnien-Hercegovina er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1528 og 09.1529.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse Kroatien, betinget af, at de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Kroatien er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1588 og 09.1589.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, betinget af, at de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Den Tildigere Jugoslaviske Republik Makedonien er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1558 og 09.1559.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse Montenegro, betinget af, at det individuelle toldkontingent i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Montenegro er opbrugt. Dette individuelle toldkontingent er åbnet under løbenummer 09.1514.

I henhold til Rådets forordning (EU) 1336/2011 er adgangen til toldkontingent 09.1515 med oprindelse Serbien, betinget af, at de individuelle toldkontingenter i henhold til tillægsprotokollen, der er indgået med Serbien er opbrugt. Disse individuelle toldkontingenter er åbnet under løbenummer 09.1526 og 09.1527.

WTO/Gatt-bundne og autonome toldkontingenter.

Kontingenttoldbehandling af visse frugter og frugtsafter (kontingentløbenr. 09.0025, 09.0027 og 09.0033) er betinget af, at der fremlægges et ægthedscertifikat udstedt af de kompetente myndigheder. Se toldvejledningens bilag 20, 21, 22 og 23.

For visse fisk og fiskerivarer er det en betingelse for kontingenttoldbehandling, at indførselsprisen overholder de mindstepriser, EU har fastsat. Er der fastsat mindstepriser, skal varemodtageren i fortoldningsangivelsens rubrik 44 angive en kode for fiskens størrelse, indførselspris mv.

Varer frenstillet på håndvæv samt håndfremstillede varer.

EU har etableret et særligt præferencearrangement for visse tekstilvarer fremstillet på håndvæv samt visse andre håndfremstillede varer, hvor den toldfri indførsel er begrænset af toldkontingenter, se Rådets forordning (EØF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 (L 5/2000).

For kontingentløbenr. 09.0104 og 09.0106 kan kontingentfordelen til enhver tid midlertidigt, fuldstændigt eller delvist tilbagetrækkes i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde om kontrol af ægthedscertifikater.

For visse tekstilstoffer fremstillet på håndvæv (kontingentløbenr. 09.0101 og 09.0103) er det bestemt, at varerne skal være stemplede eller plomberede i hver ende af stofstykket. Håndvævede produkter af silke eller bomuld skal endvidere være ledsaget af et fremstillingscertifikat. Se afsnit A.8, samt toldvejledningens bilag 28.

Kontingenttoldbehandling af visse varer fremstillet i hånden (kontingentløbenr. 09.0104) er betinget af, at der fremlægges et certifikat vedrørende visse kunsthåndværksprodukter, såkaldte handicrafts, udstedt af de kompetente myndigheder i eksportlandet. Se afsnit  A.8, samt toldvejledningens  bilag 27.

Middelhavsområdet

For vin med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien (kontingentløbenr. 09.1001, 09.1003, 09.1107, 09.1131, 09.1205 og 09.1209) skal der udover sædvanlig oprindelsesdokumentation fremlægges et certifikat for oprindelsesbetegnelsen attesteret af de kompetente myndigheder. Se bilag 26.

Undtagelsesvis kan der i stedet for et certifikat for oprindelsesbetegnelsen fremlægges et VI 1-dokument eller et VI 2-uddrag, der er påtegnet i overensstemmelse med art. 43 - 45 i Kommissionens forordning nr. 555/2008

AVS-EF-partnerskabsaftaler

 

Som en undtagelse til bilag II i forordning (EF) 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk.1, litra a, i nævnte bilag anses konserveret tunfisk og tunfiskefilleter (kontingentløbenummer 09.1668 og 09.1669) henhørende under HS position 1604, og som er fremstillet af tunfisk uden oprindelsesstatus henhørende under HS position 0302 eller 0303, for at have oprindelse i Mauritius på de betingelser, der fastsat i artikel 2 - 5 i beslutning (2008/603/EF).

 I rubrik 7 på oprindelsescertifikater EUR1, der udstedes i medfør af beslutning (2008/603/EF) anføres:

"Derogation - Decision C(2008) 3568".

  

Som en undtagelse til bilag II i forordning (EF) 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk.1, litra a, i nævnte bilag anses konserveret tunfisk og tunfiskefileter (kontingentløbenummer 09.1666 og 09.1630) henhørende under HS position 1604, og som er fremstillet af tunfisk uden oprindelsesstatus henhørende under HS position 0302 eller 0303 for at have oprindelse i Seychellerne på de betingelser, der fastsat i artikel 2 til 5 i beslutning 2008/691/EF .

 I rubrik 7 på oprindelsescertifikater EUR1, der udstedes i medfør af beslutning 2008/691/EF anføres:

"Derogation - Decision 2008/691/EC".

  

Som en undtagelse til bilag II i forordning (EF) 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk.1, litra a, i nævnte bilag anses tunkonserves og tunfileter (kontingentløbenummer 09.1645 og 09.1646) henhørende under HS position 1604, og som er fremstillet af tunfisk uden oprindelsesstatus henhørende under HS position 0302 eller 0303, for at have oprindelse i Madagaskar på betingelserne i artikel 2-5 i beslutning (2008/751/EF).

 I rubrik 7 på oprindelsescertifikater EUR1, der udstedes i medfør af beslutning (2008/751/EF) anføres:

"Derogation - Decision 2008/751/EC".

Som en undtagelse til bilag II i forordning (EF) 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk.1, litra a, i nævnte bilag anses tunfilet (kontingentløbenummer 09.1667) henhørende under HS position 1604 14 16, og som er fremstillet af tun uden oprindelsesstatus henhørende under HS position 0302 eller 0303, for at have oprindelse i Kenya på betingelserne i artikel 2-5 i Gennemførselsafgørelse (2011/861/EU).

I rubrik 7 i de EUR.1- varecertifikater, der udstedes i henhold til denne afgørelse, anføres følgende:

"Derogation - Implementing Decision 2011/861/EU"

 

 Som undtagelse fra bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk.1, litra b), i bilaget til Kommissionens gennemførselsafgørelse (2012/213/EU) betragtes ferskner og/eller pærer i frugtgelé henhørende under KN-kode ex 2007 99 97 og blandinger af ferskner og/eller pærer og/eller ananas i frugtsaft henhørende under KN-kode ex 2008 97 98, til hvis produktion der anvendes ferskner uden oprindelsesstatus, som er skåret i tern og lagt i saft uden sukker, og som henhører under KN-kode ex 2008 70 92 og ex 2008 70 98, samt pærer uden oprindelsesstatus, som er skåret i tern og lagt i saft uden sukker, og som henhører under KN-kode  ex 2008 40 90, som produkter med oprindelsesstatus i Swaziland, jf. betingelserne i artikel 2 -5 i afgørelsen.

I rubrik 7 i de EUR.1-varecertifikater, der udstedes i henhold til afgørelsen, anføres følgende:

"Derogation - Implementing Decision 2012/213/EU".

 OLT

Som en undtagelse fra bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses fiskerivarer (kontingentløbenr. 09.1650), som er optaget fra havet uden for territorialfarvandene, for at have oprindelse på Falklandsøerne på nærmere fastsatte betingelser. I rubrik 7 i EUR 1-varecertifikater, der udstedes, skal være anført:

"Derogation - Decision No 2007/767/EC"

 "Dérogation - Décision no 2007/767/CE"

Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag III til Afgørelse 2001/822/EF anses de ferske og dybfrosne muskler af muslinger af slægten Placopecten magellanicus henhørerende under KN-kode 0307, som forarbejdes i Saint Pierre og Miquelon, for at have oprindelse i Saint Pierre og Miquelon, hvis de i overensstemmelse  med betingelserne i beslutning 2005/578/EF er fremstillet af yngel, rå muslinger og muskler af muslinger af slægten Placopecten magellanicus, som ikke har oprindelsesstatus. I rubrik 7 på EUR.1 -varecertifikater, der udstedes i medfør af beslutningen, anføres en af følgende angivelser:

"Derogation - Commission Decision 2005/578/EC"

"Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission".

Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses visse fiskerivarer der forarbejdes på Saint Pierre og Miquelon for at have oprindelse på Saint Pierre og Miquelon, når de er fremstillet på Saint Pierre og Miquelon på basis af materialer uden oprindelsesstatus. I rubrik 7 på EUR.1-certifikater, der udstedes i medfør af beslutningen, anføres en af følgende angivelser:

"Derogation - Decision No. 2007/167/EC"

"Dérogation - Décision No. 2007/167/CE de la Commission"

Som en undtagelse fra bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses tilberedte og konserverede  rejer af arten Pandalus borealis og forarbejdet i Grønland på basis af rejer uden oprindelsesstatus for at have oprindelse i Grønland i overensstemmelse med betingelserne i Beslutning 2009/776/EF. I rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af beslutningen, skal indeholde en af følgende angivelser:

"Derogation - Descision 2009/776/EC"

"Déragation - Désision 2009/776/CE".

Som en undtagelse fra bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses sukkerprodukter forarbejdet i De Nedlandske Antiller henhørende under KN-kode 1701 11 90, 1701 99 10 og 1701 91 00 for at have oprindelse i De Nederlandske Antiller, hvis de er fremstillet  af sukker uden oprindelsessstatus. I rubrik 7 i EUR.1- varecertifikater, der udstedes i medfør af beslutningen, skal indeholde en af følgende angivelser:

"Derogation - Decision 2011/47/EU"

"Dérogation - Décision 2011/47/UE".

Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses de fiskerirvarer, der forarbejdes på Saint-Pierre og Miquelon, og som er anført i bilaget Kommissionens afgørelse (2011/122/EU) for at være produkter med oprindelsesstatus på Saint-Pierre og Miquelon, når de er fremstillet på Saint Pierre og Miquelon på basis af fisk uden oprindelsesstatus. Rubrik 7 i EUR.1-certifikater, der udstedes i henhold til afgørelsen, skal indeholde en af følgende angivelser:

"Derogation - Decision 2011/122/EU"

"Dérogation - Décision  2011/122/UE".

GSP

Uanset artikel 72,73 og 75 til 79 i forordning (EØF) nr. 2454/93 anses tilberedt eller konserveret makrel, fregattun og fregatmakrel  (kontingentløbenummer 09.1647 og 09.11648) henhørende under KN-kode 1604 15 11 og ex 1604 19 98, som er fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus for at have oprindelse i Kap Verde på de betingelser, der er fastsat i artikel 2,3 og 4 i forordning 439/2011. I rubrik 4 i oprindelsescertifikaterne, formular A, der udstedes af myndighederne i Kap Verde i henhold til forordning 439/2011, anføres følgende:

"Undtagelse - forordning (EU) nr. 439/2011".

Frihandelsesaftaler

De oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II(a) til protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, der er knyttet til frihandelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og republikken Korea gælder for de produkter, der anført i bilaget til Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 1093/2011.

De oprindelsesregler, der er omhandlet ovenfor, finder anvendelse uanset de oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II til protokollen, med hensyn til de kontingenter, der er fastsat i i bilaget til forordning 1093/2011.

Oprindelsesreglerne i denne forordning finder anvendelse på følgende vilkår:

a) en erklæring underskrevet af den godkendte eksportør, der attesterer, at de gældende produkter opfylder betingelserne for undtagelsen, skal forelææges ved produkternes overgang til fir omsætning i Unionen.

b) den erklæring, der er omhandlet under pkt. a), skal indeholde følgende angivelse på engelsk: "derogation - Annex II(a) of the protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation".

Når der forelægges oprindelsesbevis for tildberedninger af surimi henhørende under KN-kode 1604 20 05, skal dette ledsages af dokumentation, for at fisk udgør mindst 40 vægtprocent af tilberedningen af surimi og at alskasej (Theragra chalcogramma) er anvendt som hovedbestandel i surimien.

Når der forelægges oprindelsesbevis for farvet vævet stof henhørende under KN-kode 5408 22 og 5408 32, skal dette ledsages af dokumentation for, at det anvendt ufarvede stof ikke udgør ove 50 % af produktets pris ab fabrik.