Formål EU er en union med en fælles ydre toldgrænse og en fælles toldlovgivning herunder toldtarif. Af toldtariffen fremgår de toldsatser, der normalt skal opkræves told efter, når varer indføres til EU fra lande uden for EU. Denne told kaldes tarifmæssig told.

Alle aftaler med 3. lande indgås af Det Europæiske Fællesskab, dvs. EF, ligesom det er EF, der udsteder forordninger mv.

Derimod er den geografiske betegnelse EU, og Danmark er som de øvrige 26 lande og stater medlem af EU.

I det følgende vil begrebet EF derfor blive benyttet, når der henvises til de parter, der har indgået aftaler, mens begrebet EU vil blive brugt i forbindelse med bl.a. varernes bevægelser mellem lande/områder.

EF har indgået en række frihandelsaftaler, som indeholder det der kaldes præferenceaftaler, med 3. lande om opkrævning af en lavere told end den tarifmæssige told, der normalt skal opkræves. Denne lavere told kaldes toldpræference. Præferenceaftalerne er gensidige, hvilket indebærer, at såvel EF som den anden aftalepart yder præferencetold.


EF har også indgået nogle ensidige ordninger, hvor det kun er EF, der yder toldpræference, mens den anden part som regel opkræver normal told. Et eksempel på en sådan ordning er EFs U-landspræferencearrangement, GSP.

Præferencetoldbehandling forudsætter, at en række særlige betingelser er opfyldt. Blandt andet skal varen have oprindelse i et land eller område, som er omfattet af præferenceaftalen/ordningen, og der skal fremlægges bevis for denne oprindelse ved indførslen til EU/Danmark.

EU-Kommissionen har oprettet en god hjemmeside hvoraf fremgår en række oplysninger om oprindelse og toldpræference og ikke mindst er der derfra links til de forskellige aftaler m.v. Du kan komme til Kommissionens hjemmeside via dette link:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm


Det legale grundlag Det legale grundlag fremgår af skemaet nedenfor:

Land   Anvendes fra EU-Tidende

EØS (EU, Island, Norge, Liechtenstein)

 

1.1.1994
1.7.2002 

22.10.2005

L 1/94
L 137/03

L321/05

Island   1.4.1973
16.4.1993
1.1.1997
1.1.2006

L 301/72
L 109/93
L 195/97
L131/06

Norge   1.7.1973
16.4.1993
1.1.1997
1.1.2006

L 171/73
L 109/93
L 195/97
L 117/06

Schweiz/Liechtenstein
(Industrivarer)

Landbrug

 

1.1.1973
1.1.1997
1.1.2001

1.1.2002

1.1.2006


1.6.2002
1.2.2005

L 300/72
L 195/97
L 51/01

L 352/04

L45/06


L 114/02
L 23/05

Central- og Østeuropa Polen *)

1.2.1994

1.3.2003

L 348/93

L 142/03

 

 

Ungarn *)

1.2.1994

1.1.2003

L 347/93

L119/03

  Tjekkiet *) 1.2.1995
1.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
L 360/94
L 343/96
L 35/99
L 28/00
  Slovakiet *)

1.2.1995

1.3.2003

L 359/94

L166/03 

  Bulgarien *)

1.2.1995

L 358/94

  Rumænien *) 1.2.1995
31.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 357/94
L 54/97
L 35/99
L 10/00
L 48/01
  Estland *) 1.4.1997

1.2.1998


1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 111/97

L 68/98


L 208/98
L 96/01
L 73/01
L 79/01
  Letland *)

1.4.1997

1.1.2003

L 111/97

L274/03

 

 

Litauen *) 1.4.1997
1.2.1998
1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 136/97
L 51/98
L 313/98
L 45/99
L 19/00
L 85/01
  Slovenien *)

1.2.1999

15.12.1999

L 51/99


L 20/04

L 5/00
Tyrkiet

Toldunionen

 

 

Landbrug

EKSF

-
-
1.7.1997
1.1.1999
25.7.2000

1.1.2001

27.9.2006

25.2.1995

1.8.1996
1.1.1999

L 217/64
L 361/77
L 166/97
L 204/99
L 211/00

L 98/01

L265/06

L 86/98

L 227/96
L 212/99

Machrek Libanon 1.3.2003 L 262/02
  Egypten

1.1.2004

 

1.3.2006

L 345/03

L 304/04

L 73/06

  Jordan 1.5.2002 L 129/02
  Syrien 1.11.1978 L 269/78
Magreb Algeriet

1.9.2005

1.11.2007

L 265/05

L297/07

  Marokko

1.1.2006

L 336/05

  Tunesien

1.3.1998

1.8.2006

L 97/98

L260/06

Middelhavslande, Sydafrika m.fl. Cypern *)

1.6.1973

1.1.1978
1.7.1979
1.1.1988
1.1.1989

L 133/73

L 339/77
L 271/79
L 393/87
L 378/88

  Malta *) 1.4.1971
-
1.1.1990
L 61/71
L 111/76
L 217/89
  Israel

1.1.2006 

L 20/06

 

Albanien

 


Bosnien-Hercegovina

Slovenien (for vin)
Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder
Kosovo

1.11.2000

1.1.2007


1.12.2000

2.8.2000

 

1.6.2003

L 240/00

L341/08


L 295/00

GB til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 2
L 188/00

og L 134/03

  Serbien 8.12.2009 L 28/10
 

Kroatien

 

1.1.2002

 

L330/01

L26/05

  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1.4.2004

L 85/04

L388/04

  PLO (Vestbredden og Gaza-striben) 1.7.1997 L 187/97
  Den Sydafrikanske Republik 1.1.2000 L 311/99
Chile  

18.11.2002 (visse dele)

 

L 352/02

L38/05

Mexico


Afgørelse 5/2002
(Rådet)

Afgørelse 1/2002
(Udvalget)

1.7.2000
1.7.2000
6.7.2000
1.5.2001

24.12.2002


1.1.2003

L 157/00
L 245/00
C 187/00
C 128/01

L 44/03


L 44/03

Korea 1.7.2011 L 168/11
AVS/OLT

AVS: Ca. 70 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet

Indtil 31.12 2007 var Cotonou aftalen gældende

 

 

 

Fra 1. januar 2008 udløb Cotonou aftalen, hvorfor EU nu forhandler økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) med AVS landene. Dette betyder at nogle AVS lande er dækket af forordning Nr. 1528/07 som der er henvist til i EU Tidende L348/07, andre AVS lande har indgået en fuld eller interim EPA mens nogle af AVS landene udelukkende er dækket af GSP ordningen.

 

EPA aftale mellem Cariforumlandene og EU

 

OLT: Ca. 20 oversøiske lande og territorier, herunder Grønland

 

 

 

 

1.9.1992
1.6.19981.3.2000

 

 

1.1.2008 

 

15.7.2008

 

 

 

2.8.2000
1.3.2000
2.12.2001

 

L 229/91
L 156/98
Afgørelse Europaaftale
Ikræfttrædelse

L 317/00

L 65/03

L83/03

L348/07

 

 

 

L 289/08

 

 

 

L 195/00
L 217/00
L 314/01

L324/01

GSP Ca. 180 udviklingslande
30.12.1998
12.7.2000
5.3.2001

1.1.2006

1.1.2009

 

 

1.1.2011

L 357/98
L 148/00
L 60/01

L169/05

L211/08

GB Forordning 2454/93 af 2.7.1993 til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 1 med senere ændringer

 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 1063/2010 af 18. november 2010 om ændring af forordning (EØF) Nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) Nr. 2913/92 

Ceuta og Melilla Del af Det Spanske Kongerige 23.1.2001 L 20/01
Færøerne Del af Det Danske Kongerige

1.1.1997
1.12.2005

L 53/97
L110/06

San Marino    1.4.2002 L 84/02
Andorra   1.7.1999 L 191/99
Varer vævet på håndvæv Ca. 12 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00
Andre håndfremstillede varer Ca. 23 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00


*) De 12 lande, der er markeret med * i skemaet er alle optaget som medlemmer af EU henholdsvis den 1. maj 2004 og den 1. januar 2007; da der stadig kan være behov for at kunne finde de gamle aftaler, står de stadig i skemaet.

Skemaet er ikke udtømmende, idet der udover det nævnte blandt andet kan være afgørelser truffet af de forskellige samarbejds- og associeringsråd.