Lægemidler Lægemidler til mennesker og dyr må som hovedregel kun ind- eller udføres efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Dette gælder også for lægemidler indeholdende narkotiske (euforiserende) stoffer.

Virksomheder:

Der må ikke fremstilles, indføres, udføres, oplagres, forhandles, fordeles, udleveres, opsplittes eller emballeres lægemidler uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse, jævnfør § 39 i Lov om lægemidler nr. 1180 af 12. december 2005 med senere ændringer. Disse tilladelser benævnes i daglig tale § 39-tilladelser. Dette gælder dog ikke private personers ind- og udførsel til eget forbrug af lægemidler til mennesker, her gælder der særlige regler - se nedenfor.

Det er importøren/eksportøren, der er ansvarlig for at kunne fremvise gyldig tilladelse i forbindelse med importen eller eksporten.

Lægemidler indeholdende euforiserende stoffer

Lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer optaget på liste A, B, C, D eller E i bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer med senere ændringer, må ikke indføres eller udføres, medmindre Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et indførsels- eller udførselscertifikat for det pågældende vareparti. Der er dog enkelte undtagelser, idet lægemidler, der indeholder visse euforiserende stoffer i begrænset mængde ikke er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3.

Privatpersoner

Ved indrejse til Danmark: Rejsende kan medbringe lovligt indkøbte lægemidler til kort tids forbrug uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. De indførte lægemidler skal være til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller behandling, og at de skal være lovligt indkøbt samt bestemt til human anvendelse.

Sker indrejsen fra et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, må der ikke indføres lægemidler til mere end 3 måneders forbrug.

Lægemidler indeholdende euforiserende stoffer:

Det er ikke tilladt privatpersoner til personlig brug, at indføre lægemidler indeholdende stoffer optaget på liste A i bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer optaget på liste B, C, D eller E i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, må kun indføres i mængder, der svarer til højst 14 dages forbrug. Lægemidlerne skal være til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller behandling, og være lovligt indkøbte og bestemt til human anvendelse.

En rejsende med bopæl i et land, der har tiltrådt Schengenkonventionen, kan dog medbringe lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer optaget på liste B, C, D eller E i mængder, der svarer til højst 30 dages forbrug. Når særlige grunde taler for det, skal den rejsende på behørig måde kunne dokumentere, at lægemidlerne skal anvendes af den pågældende personligt til sygdomsforebyggelse eller -behandling. Den i Schengenkonventionens artikel 75 omtalte attest anses for behørig dokumentation, hvis den medbringes i original og udstedt af den kompetente myndighed i den rejsendes bopælsland.

Ved forsendelse til Danmark: Privatpersoner kan til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller -behandling indføre lovligt indkøbte lægemidler bestemt til human anvendelse pr. post, kurerforsendelse o.l. fra lande, som er medlem af Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen.

Det er ikke tilladt for privatpersoner at indføre lægemidler indeholdende euforiserende stoffer som forsendelse.

Narkotika Ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af euforiserende midler må kun finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforisende stoffer. Lægemiddelstyrelsen påser, at fremstilling og indførsel af euforiserende midler ikke finder sted i større omfang, end hvad der må anses for fornødent til de i bekendtgørelsens §3, stk. 1 angivne formål og til udførsel, samt påser overholdelsen af traktatmæssige forpligtelser med hensyn til regulering af fremstilling, indførsel og udførsel af euforiserende midler.

Modtagelse og besiddelse af narkotika (euforiserende midler) er kun tilladt:

  • 1) Personer og institutioner m.v., der modtager midlerne i henhold til en efter de til enhver tid gældende regler udfærdiget recept eller rekvisition, eller som modtager midlerne af dyrlæge eller læge i henhold til de om disses distribuering af lægemidler gældende regler.
  • 2) Personer, der som led i en behandling modtager midlerne af en læge, tandlæge, skibsfører eller luftkaptajn, jf. § 4, stk. 2.
  • 3) Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, der modtager midlerne i henhold til en af lederen af vedkommende laboratorium eller institution udfærdiget skriftlig rekvisition med henblik på midlernes anvendelse i videnskabeligt øjemed.
  • 4) Statens og kommunernes laboratorier og institutioner, der modtager midlerne i henhold til en af lederen af laboratoriet udfærdiget skriftlig rekvisition med henblik på midlernes anvendelse i klinisk-kemisk øjemed.
  • 5) Laboratorier og institutioner i øvrigt, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på de i tilladelsen angivne vilkår.
  • 6) Apoteker, herunder sygehusapoteker.
  • 7) Personer og virksomheder, som af Lægemiddelstyrelsenhar fået tilladelse til virksomhed, herunder handel, med euforiserende midler.

Særlige bestemmelser for euforiserende stoffer opført på bekendtgørelsens liste A, B og C:

Indførsel: Indførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger opført på liste A, B og C i bekendtgørelsen er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Udførsel: Udførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger opført på liste A, B og C i bekendtgørelsen er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Transit: Transit gennem dansk territorium fra områder uden for EUdirekte til andre områder uden for EUsamt fra områder uden for EUtil et andet EU-land af de i bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nævnte varer er kun tilladt, når der forelægges de statslige told- og skattemyndigheder en kopi af udførselscertifikatet fra det land, som sendingen oprindelig kommer fra, eller et behørigt udstedt omdestinationscertifikat.

Særlige bestemmelser for euforiserende stoffer opført på bekendtgørelsens liste D og E

Indførsel og udførsel: Indførsel og udførsel af de på liste D og E opførte euforiserende midler er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Det legale grundlag
Lægemidler:

Narkotika:

Øvrigt Yderligere information kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk