Dato for offentliggørelse
02 Jan 2002 15:14
Overordnede emner
Told
Resumé

Told- og skattestyrelsen udgiver hvert år en toldvejledning, som har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske arbejde med administrationen af toldregler og -procedurer for told- og skatteregionerne samt toldcentrene.

Toldvejledningen er endvidere disponeret således, at den med fordel vil kunne tilgodese behov for vejledning på toldområdet for speditører, revisorer og virksomheder beskæftiget med udenrigshandel.

Toldreglerne fremgår af EF`s toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt af Toldloven og Toldbehandlingsbekendtgørelsen, Internationale konventioner og aftaler.

 

Vejledningen består af et tekstbind og et bilagsbind. I bilagsbindet findes de toldblanketter - samt visse lister og oversigter - som skal anvendes af ToldSkat og virksomhederne, nå de forskellige toldordninger benyttes.

Toldvejledningen er stort set bygget op over strukturen i toldkodeksen.

►◄Nyt stof og væsentlige ændringer i forhold til tidligere udgave vil som udgangspunkt være markeret på denne måde.

Vejledningen er opdateret med de toldregler og - procedurer, som er trådt i kraft i forbindelse med implementeringen af ToldSkats nye fortoldningssystem.

Afsnittene A.13 - A.19 er erstattet som følge af EU`s modernisering af toldlovgivningen (økonomiske procedurer) og endelig er afsnit B.1 erstattet i medfør af ikrafttrædelsen af EU`s forsendelsesreform.

Redaktionen er afsluttet pr. 1. juli 2001.

Er der tvivl om, hvorvidt en konkret sag er dækket af toldvejledningens tekst, kan spørgsmålet forelægges for toldcenteret - se iøvrigt listen over told- og skatteregioner samt toldcentre bagest i toldvejledningen.

Toldvejledningen findes også i elektronisk form på ToldSkats hjemmeside (http://www.toldskat.dk). Den elektroniske udgave ajourføres hvert månedsskifte, såfremt der er ændringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bogudgaven og den elektroniske udgave, er det den elektroniske udgave af toldvejledningen, der skal lægges til grund.

Ændringer i den elektroniske udgave i forhold til papirudgaven, vil fremgå af indledningen til den elektroniske udgave, samt være ►◄markeret i den relevante tekst med trekanter.

Told- og Skattestyrelsen