Dokumentets dato
28 sep 2001
Dato for offentliggørelse
28 sep 2001 08:53
Cirkulærets nummer
2001-32
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/01-7050-00198
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010017509-regl

(Til vurderingsmyndighederne og told- og skatteregionerne)

Der er ved gennemførelsen af lov nr. 483 af 7. juni 2001 om ændring af vurderingsloven og andre skattelove (Justering af vurderingsorganisationen m. v.) indsat en ny bestemmelse i vurderingslovens § 33. Den nye bestemmelse, § 33, stk. 11, knytter sig til § 33, stk. 8, om ejerboligfordeling for mindre ejendomme i landzone.

Den nye bestemmelse gælder ejendomme, for hvilke der skal foretages ejerboligfordeling efter vurderingslovens § 33, stk. 8, men hvor det grundareal, der ligger i umiddelbar forbindelse med boligen, er mindre end 5.000 m2. For sådanne ejendomme skal for fremtiden kun dette mindre areal henføres til boligdelen.

Ændringen har virkning fra den 1. januar 2001, men vurderingsrådene har ikke kunnet tage hensyn til den ved 2001-vurderingen, da ændringsloven først er vedtaget af Folketinget efter vurderingens gennemførelse og vurderingsmeddelelsernes udsendelse.

Vurderingsrådene må derfor genoptage og ændre de pr. 1. januar 2001 foretagne ejerboligfordelinger efter vurderingslovens § 33, stk. 8, i det omfang de berøres af begrænsningen i det nye stk. 11. Vurderingsrådene kan ikke genoptage fordelinger, som et skyldråd eller Landsskatteretten har taget stilling til.

De pågældende ejerboligfordelinger bør ændres, så snart der er anledning til det.

Vurderingsrådene skal anse en ejers oplysning om, at det grundareal, der ligger i umiddelbar forbindelse med boligen, er mindre end 5.000 m2, som en ny oplysning, der kan medføre en ændret fordeling, jf. vurderingslovens § 41.

Vurderingsrådene må kun gennemføre ændringer, som ejerne udtrykkeligt har givet deres samtykke til.

Told- og Skattestyrelsen vil drage omsorg for, at ejere af ejendomme, for hvilke der er foretaget ejerboligfordeling efter vurderingslovens § 33, stk. 8, bliver gjort bekendt med indholdet af den nye bestemmelse og med muligheden for at begære genoptagelse af ejerboligfordelingen pr. 1. januar 2001. Det vil imidlertid af praktiske grunde først ske i forbindelse med udsendelsen af meddelelsen om ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002.

Ole Kjær 
 

/ Jens Perch Nielsen