Dato for udgivelse
25 sep 2001 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.380.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1943-0295
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Værdiansættelse, aktier og anparter
Resumé

Kendelse om ændring af værdiansættelsen af en gaveafgiftspligtig gave afsagt mere end 3 måneder efter at gaveanmeldelsen var modtaget blev anset for ugyldig.

Reference(r)

Boafgiftsloven § 27, stk. 2

A’s klage for gaveåret 1999 vedrører værdiansættelsen af unoterede anparter ved gaveafgiftsberegning på følgende punkt:

Overdragelse af delvis gave af nom. 250.000 kr. anparter i B ApS den 28. oktober 1999 ansat til kurs 452,91.

Det fremgår af sagens oplysninger, at C A/S den 3. september 1998 ansøgte Told- og Skattestyrelsen om tilladelse til skattefri spaltning til to selvstændige anpartsselskaber. Af ansøgningen fremgår det bl.a., at aktiviteten i C A/S består af to forretningsgrene, og at hovedaktionæren A’s to sønner er leder af hver sin gren af forretningen. Efter opsplitning i to anpartsselskaber, skal sønnerne eje hver sit anpartsselskab.

Ved brev af 24. august 1999 gav Told- og Skattestyrelsen tilladelse til skattefri spaltning af C A/S, således at samtlige aktiver og passiver i selskabet blev overført til to selskaber.

Ved aftale af 28. oktober 1999 overdrog A (herefter benævnt klageren) sine anparter nom. 250.000 kr. i B ApS til sin søn D.

Det fremgår af aftalens § 3, at såfremt skattemyndighederne måtte finde, at den af parterne fastsatte købesum helt eller delvist kan forkastes, skal retsvirkningen være, at parterne i fællesskab kan vælge enten at træde tilbage fra overdragelsen i dens helhed eller indrette sig i overensstemmelse med skattemyndighedernes anvisninger.

Gaveanmeldelse blev underskrevet den 4. juni 2000 og modtaget i Told- og Skatteregionen den 6. juli 2000.

Ved brev af 30. august 2000 til D anerkendte Told- og Skatteregionen modtagelsen af gaveanmeldelsen og købskontrakten vedrørende B ApS. I brevet er det endvidere anført, at regionen ikke kan behandle sagen på det foreliggende grundlag, da der mangler regnskabsmateriale, og at regnskaber for de seneste tre indkomstår derfor bedes fremsendt. Endvidere henleder regionen opmærksomheden på, at gaveanmeldelsen skulle være indsendt senest den 1. maj 2000, og at der tages forbehold for ændring af handelsværdien for anparterne samt beregning af renter ved for sen indsendelse af gaveanmeldelsen.

Ved brev af 19. september 2000 anmodede told- og skatteregionen kommunen under henvisning til gaveanmeldelse og overdragelsesaftalen om en udtalelse vedrørende overdragelseskursen og passivposten.

Ved brev af 19. september til D, oplyste told- og skatteregionen, at den havde modtaget regnskaber for selskabet for de seneste tre indkomstår, og meddelte at regionen efter en foreløbig gennemgang af regnskaberne tog forbehold for overdragelseskursen af anparterne og beregningen af gaveafgiften. Endvidere blev det oplyst, at regionen ville anmode kommunen om en udtalelse og vende tilbage til sagen, når udtalelse derfra forelå.

Ved brev af 5. oktober 2000 udtalte kommunen bl.a., at der kunne være tvivl om anparternes kurs pr. 31. oktober 1999, idet det ikke fremgik af de medsendte regnskaber for de seneste 3 år, hvorledes forholdene har været efter spaltningen af det oprindelige selskab.

Ved brev af 10. oktober 2000 til D anmodede told- og skatteregionen om oplysninger om forholdene efter spaltningen af det oprindelige selskab, og om der var beregnet goodwill ved spaltningen. Endvidere ønskedes selskabets seneste regnskab og opgørelse over passivposten fremsendt.

Ved brev 20. december 2000 rykkede told- og skatteregionen for de manglende oplysninger, idet disse ikke var modtaget.

Den 30. januar 2001 fremsendte told- og skatteregionen endelig kendelse til D.

Ved brev af 23. februar 2001 klagede klagerens repræsentant til told- og skatteregionen over den modtagne kendelse. Den 2. marts 2001 meddelte told- og skatteregionen repræsentanten, at man efter en fornyet gennemgang af sagen fastholdt den trufne afgørelse.

Klagerens repræsentant har oplyst, at en af hans medarbejdere under sagens behandling havde henvendt sig til told- og skatteregionen med henblik på afklaring af de ønskede oplysninger, og da den pågældende sagsbehandler i told- og skatteregionen var på kursus blev der lagt en telefonbesked med anmodning om, at pågældende skulle kontakte medarbejderen. Der har herudover ikke været kontakt til/fra told- og skatteregionen før afsigelse af kendelse den 30. januar 2001.

Told- og skatteregionen har fundet, at værdien af de overdragne anparter nom. 250.000 kr. må anses at udgøre 1.132.275 kr., svarende til kurs 452,91. Det gaveafgiftspligtige beløb er herefter opgjort til 882.475 kr., hvorefter gaveafgiften udgør 132.371 kr. + renter 7.940 kr.

Man har herved bl.a. henset til, at en gaves værdi skal fastsættes til handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen, jf. boafgiftslovens § 27. Den skattemæssige egenkapital i det gamle selskab C A/S udgjorde i 1999 2.264.542 kr. baseret på en aktiekapital på 500.000 kr., svarende til kurs 452,91. Det fremgår ikke af de indsendte regnskaber, hvad indtjeningen i de to nye selskaber måtte have været frem til den 31. oktober 2000. Værdiansættelsen af de overdragne anparter må herefter foretages ud fra skattekursen på 452,91, og således til 1.132.275 kr.

Vedrørende sagens formalia er det bl.a. anført, at told- og skatteregionen modtog gaveanmeldelsen den 6. juli 2000, og at gaveanmeldelsen skulle være indsendt 1. maj 2000, idet gaven var givet i 1999. Efter modtagelsen af regnskabsmateriale for de seneste 3 indkomstår anmodede man ved brev af 19. september 2000 kommunen om en udtalelse. Samtidigt hermed tog told- og skatteregionen forbehold overfor anmelderen for overdragelseskursen af anparterne og beregningen af gaveafgiften. Det blev i forbeholdet udtrykkeligt angivet, at kommunen var anmodet om en udtalelse, og at regionen ville vende tilbage til sagen, når udtalelse herfra forelå. Efter modtagelse af kommunens udtalelse af 6. oktober 2000, anmodede regionen den 10. oktober 2000 anmelderen om yderligere oplysninger, og rykkede efterfølgende for svar den 20. december 2000. Forbeholdet i brevet af 19. september 2000 suspenderede 3-måneders fristen, og passiviteten overfor anmodningen om indsendelse af den ønskede dokumentation må medføre, at anmelder ikke har indgivet en behørig gaveanmeldelse, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 2. 3-månedersfristen må således først anses at have løbet fra det tidspunkt, hvor regionen kom i besiddelse af de nødvendige oplysninger til sagen.

Klagerens repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at told- og skatteregionens kendelse af 30. januar 2001 er ugyldig, idet endelig kendelse er afsagt mere end 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt subsidiær påstand om, at gaveanmeldelsen ændres, jf. skatteforbeholdet i overdragelsesaftalens § 3, med yderligere passivpost af den beregnede avance, samt at den kontante betaling for overdragelsen af parterne forøges.

Til støtte for den principale påstand er det bl.a. anført, at det fremgår af boafgiftslovens § 27, stk. 2, at told- og skatteregionen skal afsige kendelse om værdiansættelsen inden 3 måneder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen. Dette er uddybet i ligningsvejledningen for 1999, afsnit A.B.7.2.2 om ændring af værdiansættelsen, hvoraf det fremgår, at "Told- og Skatteregionens ændring skal ske inden 3 måneder efter modtagelsen, og parterne skal have lejlighed til at ytre sig skriftligt eller mundtligt inden ændringen, såfremt dette ikke medfører overskridelse af en lovbestemt frist eller lignende". Det skal bemærkes, at 3-månedersfristen allerede er overskredet ved told- og skatteregionens modtagelse af kommunens brev af 5. oktober 2000, og at endelig kendelse er afsagt mere end 4 måneder efter høringsanmodningen af 19. september 2000.

Told- og skatteregionen har anført, at den samtidigt med brev af 19. september 2000 til kommunen tog forbehold overfor anmelderen for overdragelseskursen og beregningen af gaveafgiften. En sådan skrivelse er ikke modtaget af klageren, og advokaten, der udfærdigede overdragelsesdokumenterne, har heller ikke modtaget den omtalte skrivelse. Efter boafgiftslovens § 27, stk. 2, har gaveafgiftsmyndigheden kun 3 måneder efter modtagelsen af gaveafgiftsberegningen til at korrigere værdiansættelsen, og denne frist kan ikke afbrydes, idet der må anses at være tale om en ultimativ frist. Told- og skatteregionen kan således ikke afbryde denne frist ved at meddele gavegiver/-modtager, at man tager forbehold for værdiansættelsen. Det bemærkes i forbindelse hermed, at told- og skatteregionen på dette tidspunkt var i besiddelse af de seneste 3 års regnskaber.

Det bemærkes, at såvel B ApS som E ApS er stiftet pr. 1. juli 1999 ved spaltning af C A/S. Spaltningsbalancen er underskrevet den 27. august 1999 og endelig vedtagelse af spaltningen skete 15. oktober 1999. Anparterne er overdraget til kurs 100, idet der var tale om nystiftede selskaber, der endnu ikke har aflagt selvstændigt regnskab. Endvidere var den tidligere ledelse fratrådt og ville ikke fremover have nogen indflydelse på selskabernes udvikling.

Landsskatteretten skal udtale:

Boafgiftslovens § 27, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Finder told- og skatteregionen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse".

Retten bemærker, at gaveanmeldelsen og gaveoverdragelsesaftalen modtages i told- og skatteregionen den 6. juli 2000. Ifølge boafgiftslovens § 26, stk. 1 skal gaveanmeldelse senest indgives den 1. maj i det følgende år.

Endelig kendelse om ændring af gavens værdiansættelse afsiges den 30. januar 2001, og således mere end 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Henset til ordlyden i boafgiftslovens § 27, stk. 2, hvorefter værdiansættelsen kan ændres af told- og skatteregionen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse, finder retten, at den af told- og skatteregionen foretagne ændring ikke er sket rettidigt.

Retten bemærker herved, at told- og skatteregionens breve af 30. august 2000 og 19. september 2000 til gavemodtager, samt den manglede fremsendelse af ønskede oplysninger, ikke kan anses for grundlag for at suspendere den lovbestemte 3-månedersfrist. Retten bemærker endvidere, at ikke rettidig indsendelse af gaveanmeldelsen ikke kan medføre suspension af 3-måneders-fristen, regnet fra told- og skattestyrelsens modtagelse, idet sanktionen herfor fremgår af boafgiftslovens § 38, stk. 1, hvorefter der betales en rente på 0,6 % pr. påbegyndt måned, hvis gaveanmeldelsen indgives for sent.

Der gives herved medhold i den af klagerens repræsentant nedlagte principale påstand, således at told- og skatteregionens kendelse af 30. januar 2001 anses for ugyldig.

Landsskatteretten har i øvrigt ikke taget stilling til rigtigheden af den afgørelse, som told- og skatteregionen har truffet.