Når varernes værdi er angivet forkert leverandørens fejl Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne havde en lavere værdi end den angivne som følge af en fejl fra leverandørens side. Det vil f.eks. sige tilfælde hvor:
 • der var uoverensstemmelse mellem faktureret og modtaget varemængde,
 • varerne var behæftet med fabrikationsfejl,
 • varerne var leveret i en ringere kvalitet end bestilt, f.eks. fordi der ved fremstillingen var anvendt ringere materialer, eller fordi forarbejdningen var dårlig,
 • fakturabeløbet var for højt som følge af regnefejl,
 • varernes enhedspris var faktureret med et højere beløb eller i en anden valuta, end der lå til grund for salget,
 • fakturaen ikke svarede til de bestilte og leverede varer.
Som dokumentation kan f.eks. fremlægges korrespondance med den udenlandske leverandør, kreditnota, ordrekopi, ordrebekræftelse, tilsagn om erstatningsleverance eller om efterlevering af manglende varer.
 
Når varernes værdi er angivet forkert varemodtagerens fejl Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne havde en lavere værdi end den angivne som følge af fejl fra varemodtagerens side. Det vil f.eks. sige tilfælde hvor:
 • der var begået regnefejl ved udregning af toldværdien,
 • der var anvendt forkert kurs ved omregning fra fremmed valuta til danske kroner,
 • toldpligtige omkostninger var medregnet med forkerte beløb,
 • en fradragsberettiget rabat ikke var fratrukket,
 • told og afgift af varer, der er solgt "frit i hus" fortoldet, ikke var fratrukket,
 • der var fremlagt en anden faktura end den, der vedrørte varerne.
Som dokumentation kan f.eks. fremlægges korrespondance med den udenlandske leverandør, kreditnota, ordrekopi, ordrebekræftelse, tilsagn om erstatningsleverance eller om efterlevering af manglende varer.  
 
EF-Domstolen har i sag C-11/89 afgjort, at reglerne om regulering ikke kan anvendes i tilfælde, hvor toldværdiansættelsen ønskes ændret som følge af successivt salg. Se afsnit A.6.1.
 
Når varernes værdi er angivet forkert beskadigelse og bortkomst Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning havde en lavere værdi end angivet, fordi de før indførslen:
 • var blevet beskadiget under transport, omladning eller oplagring f.eks. som følge af vand- eller røgskade,
 • var helt eller delvis bortkommet.
Regulering vil også kunne finde sted, hvis beskadigelsen mv. er opstået i tidsrummet mellem godsregistreringen og angivelsen til fortoldning, men ikke efter varernes frigivelse.  
 
Som dokumentation, kan fremlægges skadesanmeldelse, skadesrapport fra et forsikringsselskab, evt. politirapport.
 
Når varernes mængde er angivet forkert Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at mængden af varer blev angivet forkert. Denne bestemmelse gælder for tilfælde, hvor tolden helt eller delvis beregnes efter en specifik toldsats, f.eks. efter en vægttoldsats.   
 
Forholdet kan f.eks. dokumenteres ved fremlæggelse af korrespondance med den udenlandske leverandør eller med transportvirksomheden.
 
Når varernes art er angivet forkert Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne ved angivelsen til fri omsætning blev henført under en forkert toldtarifposition med deraf følgende forkert toldsats.  
 
Forholdet kan dokumenteres ved forevisning af varerne, evt. ved fremlæggelse af varekataloger, varebeskrivelser eller dokumentation for tidligere indførsler af tilsvarende varer.