Personligning Det påhviler de kommunale skattemyndigheder at foretage skatteansættelser af indkomst for fysiske personer og dødsboer og skatteansættelser efter lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat, jf. SSL § 2. Derudover er kompetencen henlagt til de kommunale skattemyndigheder på gave- og boafgiftsområdet ved efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 A, der ikke vedrører værdiansættelsen efter boafgiftslovens § 12, og ved beregning af passivposter efter kildeskatteloven § 33 D i de tilfælde, hvor en gave er indkomstskattepligtig efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

De kommunale skattemyndigheders ligningskompetence er udtømmende opregnet i SSL § 2.

De kommunale skattemyndigheders ansættelsesvirksomhed sker efter forvaltningslovens sagsbehandlingsregler og de særlige sagsbehandlingsregler i skattestyrelsesloven. Sidstnævnte indebærer som udgangspunkt en udvidelse af borgeres/virksomheders rettigheder i forhold til forvaltningsloven. I det omfang forvaltningsloven stiller borgere/virksomheder bedre end skattestyrelsesloven, får forvaltningsloven dog selvstændig betydning. Der henvises til afsnit E.

De kommunale skattemyndigheder tager sig herudover af en række andre opgaver som etablering af mandtal og forskudsregistrering. De kommunale skattemyndigheder er via sagsudlægningsbekendtgørelsen tillagt opgaver i forbindelse med bevillinger og dispensationer og er via skattelovgivningen tillagt konkrete opgaver såsom opkrævning og inddrivelse af personskatter. Dertil kommer administration af frigørelsesafgift og ejendomsværdiskat.

De kommunale skattemyndigheder afgiver endvidere bindende ligningssvar i henhold til skattestyrelsesloven, kapitel 2 B. Der henvises til afsnit C.1.2.

Selskabsligning I bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning § 28, er direktøren for Told- og Skattestyrelsen bemyndiget til at indgå aftale med en kommunalbestyrelse om udførelsen af ligning af juridiske personer, bortset fra dødsboer (selskaber), med de dertil hørende administrative opgaver.

Told- og skattedirektøren har herefter indgået aftaler med en række kommuner og ligningsfællesskaber om udførelsen af ligningen af juridiske personer, bortset fra dødsboer, jf. SSL § 12 A. En liste over de skatteansættende myndigheder findes i TSS-cirkulære 2004-41. De kommuner, der har indgået en sådan aftale med direktøren for Told- og Skattestyrelsen, foretager herefter ligningen på vegne af den regionale told- og skattemyndighed, hvor den skattepligtige er hjemmehørende. 

TSS-cirkulære 2005-01 indeholder en liste over de juridiske personer, bortset fra dødsboer, som direktøren for Told- og Skattestyrelsen  med hjemmel i sagsudlægningsbekendtgørelsens § 29 har besluttet skal skatteansættes af ToldSkat Selskabsrevisionen ("de store selskaber").