Nedenfor er opremset de traktater, konventioner, love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, forordninger og direktiver, der er nævnt i denne vejledning med angivelse af seneste nummer.

Traktater og konventioner

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention = Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)
Den Nordiske sprogkonvention = Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land
EF-traktaten = Konsoliderede traktater - Traktat om den Europæiske Union og Traktat om oprettelsen af det Europæiske Fællesskab 1997
EF-voldgiftskonventionen = Konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud af 23. juni 1990, EF-Tidende nr. L 225 af 20. august 1990 side 10-24
OECD's modelkonvention = The OECD Model Tax Convention on Income and on Capital January 2003

Love og lovbekendtgørelser

Afskrivningsloven   = lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007  om skattemæssige afskrivninger
Aktieavancebeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.
Arbejdsmarkedsfondsloven = lovbekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2008 om en arbejdsmarkedsfond
ATP-loven lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008 om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Boafgiftsloven = lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007 om afgift af dødsboer og gaver
Ejendomsavancebeskatningsloven lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006 om beskatning af fortjeneste ved afstårelse af fast ejendom
Ejendomsværdiskatteloven  = lovbekendtgørelse nr. 912 af 22. august 2008 om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat
Lov om elektronisk signaturer = lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer
Etableringskontoloven lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 om indskud på etableringskonto
Fondsbeskatningsloven lovbekendtgørelse nr. 1192 af 11. oktober 2007 om beskatning af fonde og visse foreninger
Forsvarerbistandsloven lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. august 2005 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftssag
Forvaltningsloven = lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007
Forældelsesloven = lov nr. 522 af 6. juni 2007
Fusionsskatteloven lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007 om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver mv.
Husdyrbeskatningsloven lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
Investeringsfondsloven lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996 om investeringsfonds
Kildeskatteloven lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv.
Lov om kommunal indkomstskat lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 om kommunal indkomstskat
Lov om kommunal styrelse = lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse
Lov om restaurations- og hotelvirksomhed 

lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed mv. 

Ligningsloven lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006 om påligningen af indkomstskat til staten
Lønsumsafgiftsloven = lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006 om afgift af lønsum mv.
Momsloven lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift
Næringsbrevsloven lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker 
Offentlighedsloven = lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen
Ombudsmandsloven lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand
Opkrævningsloven lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv.
Pensionsafkastbeskatningsloven lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006 om beskatning af visse pensionskapitaler mv.
Pensionsbeskatningsloven lovbekendtgørelse nr.  1120 af 10. oktober 2006 om beskatning af pensionsordninger mv.
Persondataloven lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger
Personskatteloven lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006 om indkomstskat for personer mv.
Renteloven = lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling mv.
Retsafgiftloven = lovbekendtsgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter
Retsplejeloven lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008 om rettens pleje
Retssikkerhedsloven = lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
Selskabsskatteloven = lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv.
Skattekontrolloven lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005 om skattekontrolloven
Skatteforvaltningsloven lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 om skatteforvaltningsloven
Spilleautomatloven lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 om gevinstgivende spilleautomater 
Statsskatteloven lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten
Stempelafgiftsloven = lovbekendtgørelse nr. 1209 af 28. november 2006 om stempelafgift 
Straffeloven = lovbekendtgørelse nr. 1068 af 6. november 2008 om straffeloven
Tinglysningsafgiftsloven = lov nr. 462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.
Tips- og lottoloven  lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål 
Toldloven lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005 om toldloven
Varelagerloven = lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 om den skattemæssige opgørelse af varelagre mv.
Virksomhedsskatteloven   = lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. septemer 2007 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende 
Vurderingsloven lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002 om vurdering af landets faste ejendomme 

Forordninger og direktiver mv.

De sociale sikringsordninger = Rådets forordning (EOEF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet
Bistandsforordningen = Rådets forordning nr. 515/97/EØF af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejdet mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne
Kombinerede Nomenklatur = Rådets forordning nr. 2658/87/EØF af 23. juli 1987 om told- og statestiknomenklaturen og den fælles toldtarif
Toldkodeks = Rådets forordning nr. 2913/92/EØF af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 82/97EØF af 19. december 1996 senest ændret ved Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 2700/2000/EØF af 16. november 2000
    Europa-parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EØF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
    Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
Gennemførelsesbestemmelserne = Kommissionens forordning nr. 2454/93/EØF af 2. juli 1993 om visse gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning nr. 2913/92/EØF af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-Toldkodeks, senest ændret ved Kommisionens forordning nr. 2286/2003/EF af 18. december 2003
 Datoforordningen Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.
 Aktindsigtsforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter
 

Bekendtgørelser

Forretningsorden for vurderingsankenævn = bekendtgørelse nr. 608 af 14. juni 2006 af forretningsorden for vurderingsankenævn i perioden 1. november 2005 - 30. juni 2006
Forretningsorden for Landsskatteretten = bekendtgørelse nr. 974 af 17. oktober 2005 af forretningsorden for Landsskatteretten
    bekendtgørelse nr. 1262 af 24. oktober 2007 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer
Forretningsorden for Skatterådet = bekendtgørelse nr. 1035 af 25. oktober 2005 af forretningsorden for Skatterådet
Forretningsorden for skatteankenævn = bekendtgørelse nr. 607 af 14. juni 2006 af forretningsorden for skatteankenævn
    bekendtgørelse nr. 1007 af 20. oktober 2005 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet 
    bekendtgørelse nr. 1029 af 24. oktober 2005 om den kompetente myndighed 
    bekendtgørelse nr. 1036 af 25. oktober 2005 om klage i personalesager og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetencen 
Arbejdsmarkedsfonds-lovbekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 1524 af 14. december 2006 om arbejdsmarkedsbidrag
Kildeskattebekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 419 af 21. maj 2008 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv.
Opkrævningsbekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter mv.
    bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold
Mindstekravsbekendtgørelsen   

bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. 

Forsvarerbeskikkelsesbekendtgørelsen  bekendtgørelse nr. 960 af 12. oktober 2005 om vejledning om forsvarerbeskikkelse under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag
    bekendtgørelse nr. 1117 af 21. november 2008 om offentlig retshjælp ved advokater 
    bekendtgørelse nr. 533 af 15. juni 2000 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelser om indsigt 
    bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
    bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 om gevinstgivende spilleautomater 

Vejledninger

Datatilsynets vejledning  vejledning nr. 126 af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger
Justitstministeriets vejledning = vejledning nr. 9686 af 22. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter