Dokumentets dato
19 jul 2001
Dato for offentliggørelse
19. juli 2001
Cirkulærets nummer
2001-24
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsbeskatning
Sagsnummer
99/01-7069-00025
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010014009-regl

1. Indledning

Der er indsat en ny bestemmelse som § 41 A i vurderingsloven, jf. § 1, nr. 27, i lov nr. 483 af 7. juni 2001 om ændring af vurderingsloven og andre skattelove (Justering af vurderingsorganisationen m. v.). Bestemmelsen trådte i kraft den 9. juni 2001.

Efter den nye bestemmelse kan told- og skatteforvaltningen bemyndige et vurderingsråd til at genoptage ejendomsvurderinger, der er blevet gennemført, medens en ældre vurdering vedrørende den pågældende ejendom har været under behandling i skyldrådet eller Landsskatteretten, i det omfang skyldrådets eller Landsskatterettens kendelse giver anledning til at ændre de nyere vurderinger.

2. Bestemmelsens anvendelsesområde

Den nye bestemmelse er begrænset til at angå ændringer, der følger umiddelbart af en afgørelse, som et skyldråd eller Landsskatteretten har truffet. Som vejledende udgangspunkt kan anføres, at en afgørelse, som kommer til at give sig udslag i vurderingsrådets fremtidige ansættelser, kan føre til genoptagelse af de vurderinger, der er blevet gennemført, medens klagebehandlingen har stået på.

Genoptagelsesadgangen efter § 41 A omfatter kun vurderinger af den ejendom, som skyldråds- eller landsskatteretskendelsen vedrører. Skønnes en kendelse af burde føre til ændring af vurderingen af andre ejendomme, må de pågældende ansættelser optages til revision ved den tilsynsførende told- og skatteregions foranstaltning.

Vurderingsrådet kan ikke bemyndiges til at genoptage vurderinger, der er ældre end den vurdering, som skyldrådet eller Landsskatteretten har påkendt. Såfremt der undtagelsesvis er grundlag for at ændre ældre vurderinger, skal dette ske ved, at de pågældende ansættelser optages til revision.

3. Den formelle fremgangsmåde

Bemyndigelsen til at genoptage vurderinger efter § 41 A udstedes af den told- og skatteregion, der fører tilsyn med ejendomsvurderingen i skyldkredsen, jf. § 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 5. december 2000 om vurdering af landets faste ejendomme. Den tilsynsførende told- og skatteregion skal i bemyndigelsen til vurderingsrådet specificere, hvilke ansættelser skyldrådets eller Landsskatterettens afgørelse giver anledning til at ændre.

Den tilsynsførende told- og skatteregion kan udstede en bemyndigelse af egen drift eller efter anmodning fra et vurderingsråd eller et skyldråd.

Ole Kjær

/Olaf Eisenhardt