åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

KSL § 62 A indeholder regler om betaling og forrentning af beløb, der skal betales som følge af en ændret årsopgørelse. Formålet med rentereglerne i KSL § 62 A er at skabe symmetri, således at beløb, som den skattepligtige skal betale i anledning af en ansættelsesændring forrentes med samme rentesats som det beløb, den skattepligtige modtager i anledning af en ansættelsesændring.

Den symmetriske forrentning ved ansættelsesændringer foretages ved, at renten beregnes fra den 1. oktober i året efter indkomstårets udløb for personer, uanset om skatteansættelsen nedsættes eller forhøjes.

Det er kun beløb fremkommet ved ansættelsesændringer, der forrentes symmetrisk.

Rentesatsen
Ved beregning af rentegodtgørelsen anvendes en variabel rentesats. Rentesatsen beregnes som en basisrente med tillæg af 0,4 procentpoint. Basisrenten fastsættes for kalenderåret og beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det forudgående år. Den effektive obligationsrente vedrører fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari og indeksregulerede obligationer. Basisrenten udgør således den gennemsnitlige obligationsrente, oprundet til nærmeste halve procentpoint, divideret med 24 og afrundet til 1 decimal, jf. OPKL § 7, stk. 2. For kalenderårene 2008 og 2009 udgør renten 0,6 % pr. påbegyndt måned, idet basisrenten er opgjort til 0,2 % pr. påbegyndt måned, jf. SKM2007.940.SKAT og SKM2008.1046.SKAT. For kalenderåret 2010 udgør renten 0,5 pct. pr. påbegyndt måned, idet basisrenten er opgjort til 0,1 pct. pr. påbegyndt måned, jf. SKM2010.12.SKAT.

For kalenderåret 2011 udgør renten 0,5 pct. pr. påbegyndt måned, idet basisrenten er opgjort til 0,1 pct. pr. påbegyndt måned, jf. SKM2010.825.SKAT.    

Renten for kalenderåret 2012 er ikke fastsat endnu.