åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter indkomstårets udløb foretages ansættelse af den skattepligtige indkomst og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten. På grundlag heraf beregnes indkomstskatten (slutskatten).

I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3, modregnes i henhold til § 60 følgende beløb vedrørende samme år:

 1. Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat.
 2. Foreløbige skattebeløb, som har skullet indbetales efter KSL § 68.
 3. Foreløbige skattebeløb, som har skullet betales i henhold til skattebillet (B-skat).
 4. De i KSL § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb (indeholdt udbytteskat).
 5. Beløb, som den skattepligtige har indbetalt i henhold til KSL § 59 (frivillig indbetaling af foreløbig skat).
 6. Beløb efter VSL § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5. (virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat).
 7. Beløb som nævnt i PSL 8 a, stk. 5 (skat af negativ aktieindkomst, se C.5).
 8. Foreløbige skattebeløb, som Belgien, Luxembourg eller Østrig har indeholdt efter artikel 11 i direktiv 2003/48/EF om beskatning af rentebetalinger fra opsparing. Det gælder også foreløbige skattebeløb, som lande, der ikke er medlem af EU eller områder uden for EU, der er tilknyttet Holland eller Det forenede Kongerige, har indeholdt efter aftale eller andre ordninger vedrørende dette direktiv.
 9. Beløb, der er indbetalt som acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10 (skatteværdi af visse tab ved afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, se LVE afsnit E.C.5.4.3.2).
 10. Beløb efter AMBL § 10 A, stk. 2 (godtgørelse i virksomhedsordningen vedrørende biblioteksafgift).
 11. Beløb efter lov om skattenedslag for seniorer (seniornedslag).
 12. Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn check).

Ejendomsværdiskat, der er opkrævet foreløbigt, er sædvanligvis indeholdt i A-skat.

Er der forinden årsopgørelsen sket tilbagebetaling af foreløbig skat efter KSL § 55, fragår det tilbagebetalte beløb i de foreløbige skatter, der skal modregnes i slutskatten.

Hvis slutskatten med tillæg af evt. overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter KSL § 62 C, stk. 2, 2. pkt., overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL § 60, skal den skattepligtige betale det resterende beløb, der benævnes 'restskat'.

Hvis slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter KSL § 62 C, stk. 2, 2. pkt., er mindre end de foreløbige skatter, der modregnes efter § 60, tilbagebetales det overskydende beløb, der benævnes 'overskydende skat', jf. KSL § 62.

Hvis skattebeløb, der ikke bliver indregnet efter § 61, stk. 3, reguleret med tillæg, godtgørelse og renter efter KSL §§ 61-63 i alt udgør et mindre beløb end 100 kr., opkræves eller udbetales det ikke, jf. KSL § 62 C, stk. 2. Overskydende skat, der ikke udbetales, overføres til året efter det år, hvori ligningen foretages. Tilsvarende gælder skattebeløb, der opstår som følge af ændring af ansættelsen efter KSL § 62 A. Ved beregningen tillægges eller fradrages beløb, der ikke tidligere er opkrævet eller udbetalt.

Tilbagebetaling af overskydende skat med godtgørelse sker i tiden fra den 1. marts til den 1. oktober i året efter indkomståret, jf. KSL § 62 stk. 3. Der tilkommer den skattepligtige en rente pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober at regne, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

I det tilfælde førstegangsopgørelsen udviser en restskat og denne udskrives efter 1. oktober, beregnes der ingen rente. Baggrunden herfor er, at den skattepligtige kan være uden indflydelse på, at årsopgørelsen først udskrives på et senere tidspunkt end 1. oktober.

Efter KSL § 60, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte regler, hvorefter der åbnes adgang til, at ægtefæller, der er samlevende ved udgangen af det år, for hvilket slutskatten skal beregnes, kan erklære sig indforstået med, at eventuel overskydende skat, der efter reglerne i KSL § 62 tilkommer den ene af ægtefællerne, anvendes til udligning af eventuel restskat, som efter reglerne i KSL § 61 påhviler den anden ægtefælle. De tidligere regler herom, jf. bek. 514 af 28. november 1985, er ophævet, jf. cirk. nr. 135 af 4. november 1988, pkt. 95, og der er indtil videre ikke fastsat nye regler.