Dato for udgivelse
03 Jul 2001 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.248.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1822-1202
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
A/S, ApS/aktionærer, udlodning/udbytte
Resumé

Overførsel af 1.870.000 kr. fra et driftsselskab til et underdskudsselskab var ved dom afsagt af Vestre Landsret anset som et skattepligtigt tilskud til underskudsselskabet. Det overførte beløb var endvidere indkomstbeskattet i produktions- og salgsselskabet. Aktionæren, der ejede hele selskabskapitalen i begge selskaber, blev ikke beskattet af maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, da aktionæren ikke havde realiseret en økonomisk fordel ved overførslen.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A

A klager for indkomståret 1992 over, at skatteankenævnet har anset overførsel af pengebeløb til søsterselskab, 1.870.000 kr., for skattepligtig udlodning til ham (hovedaktionær).

Det fremgår af sagen, at klageren i 1992 ejede hele aktiekapitalen i B A/S, der beskæftigede sig med køling og ventilation inden for slagteri- og kødforædlingsbranchen. I 1992 havde B A/S opnået en meget stærk markedsposition og god indtjening og ønskede angiveligt af konkurrencemæssige årsager at sløre virksomhedens indtjening. B A/S henvendte sig som følge heraf til revisor C og anmodede ham om at fremkomme med en plan til sløring af indtjeningen.

Revisoren foreslog, at B A/S skulle indkøbe underskudsselskaber, hvorefter der skulle overføres omsætning fra B A/S til underskudsselskaberne. Dette skulle kunne sløre indtjeningen og samtidig muliggøre en udnyttelse af underskudsselskabets skattemæssige underskud til udligning af B A/S' skattepligtige indkomst.

Ved købsaftale af 3. september 1992 erhvervede klageren hele aktiekapitalen i D A/S for 540.000 kr. D ApS var den 18. juni 1991 trådt i likvidation, og selskabet havde på dette tidspunkt fremførselsberettigede skattemæssige underskud på i alt 1.859.467 kr. En del af underskuddet, 1.762.961 kr., hidrørte fra skatteåret 1989/1990 og skulle således være udnyttet senest i skatteåret 1994/1995. Ifølge købsaftalen var det skattemæssige underskud sammensat som følger:

1992

1993

1994

1995

I alt

1.762.961 kr.

62.687 kr.

33.819 kr.

      123.102 kr.

1.982.569 kr.

På en ekstraordinær generalforsamling i D A/S den 28. september 1992 blev likvidationsbeslutningen ophævet.

Fra oktober 1992 til 31. december 1992 har D A/S ifølge årsregnskabet haft en omsætning på 1.870.000 kr. I samme periode er der ikke afholdt udgifter til løn eller andre sædvanlige driftsomkostninger. Selskabet ejede endvidere ikke inventar eller driftsmidler. Omsætningen blev realiseret ved, at B A/S overførte 1.870.000 kr. til D A/S uden at modtage nogen modydelse herfor. Beløbet blev indtægtsført i D A/S' skatteregnskab for skatteåret 1993/1994.

Den kommunale skatteforvaltning har nedsat D A/S' indkomst med 1.870.000 kr., idet B A/S er anset som rette indkomstmodtager heraf. Overførslen af 1.870.000 kr. til D A/S er herefter anset som en skattepligtig udlodning til klageren, og D A/S' indkomst er for samme indkomstår forhøjet med 1.870.000 kr., der er anset at udgøre et skattepligtigt tilskud fra klageren. Ved dom af 2. november 1998 har Vestre Landsret fastslået, at det af D A/S modtagne beløb skal indkomstbeskattes hos D A/S.

Skatteankenævnet har stadfæstet forvaltningens afgørelse, hvorefter overførslen af 1.870.000 kr. er bedømt som udlodning til klageren. Der er herved bl.a. henvist til, at der absolut ingen forretningsmæssig begrundelse har været for de foretagne dispositioner vedrørende overførsel af omsætning fra et selskab til et andet. Der er bl.a. henvist til TfS 1999.728 H, Skat 1988.480 LSR og TfS 1999.950 H. Den af klageren påberåbte afgørelse, TfS 2000.235 LSR, er anset for så konkret begrundet, at den efter nævnets opfattelse ikke kan få afgørende betydning i denne sag. Endvidere beror overførslen af omsætningen fra B A/S til D A/S ikke på samhandelsaftaler mellem de to selskaber, men alene på dispositioner truffet af klageren som eneaktionær.

Klagerens repræsentant har påstået skatteansættelsen for indkomståret 1992 nedsat med 1.870.000 kr. Til støtte for påstanden er det gjort gældende, at der ikke er hjemmel til den af skatteankenævnet foretagne maskerede udlodning til klageren. Der er herved bl.a. henvist til TfS 2000.325 LSR, hvor et selskab blev begunstiget på bekostning af et andet selskab, men maskeret udlodning i forhold til aktionærkredsen kunne alene ske i det omfang, der var forskel på aktionærkredsen. Såfremt der er forskel på aktionærkredsen i de to selskaber, kan der alene ske maskeret udlodning til aktionærerne i det selskab, som lider et tab, af et beløb svarende til den begunstigelse, som de øvrige aktionærer i det begunstigede selskab måtte få. Da klageren var 100 % ejer af såvel B A/S som D A/S, er der ikke grundlag for udlodningsbeskatning af klageren.

Landsskatteretten skal udtale.

På tidspunktet for overførslen af 1.870.000 kr. fra B A/S til D A/S var klageren ejer af hele aktiekapitalen i begge selskaber. Det overførte beløb er medgået ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for såvel B A/S som D A/S. Herefter finder Landsskatteretten ikke, at klageren har realiseret en økonomisk fordel i forbindelse med overførslen, der kan anses som en udlodning i medfør af ligningsloven § 16 A. Klagerens udbytteindkomst for indkomståret 1992 nedsættes til 0.