Dato for offentliggørelse
15 jul 2008 08:57
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Den 14. december 2007 blev der fremsat forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (L46, Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed mv.). Forslaget blev vedtaget den 12. juni 2008 og træder i kraft den 1. januar 2009. Ændringerne (lov nr. 526 af 17. juni 2008) vil blive indarbejdet i Lønsumsafgiftsvejledning 2009-1 i forbindelse med lovens ikrafttrædelse.

I SKM2008.542.HR fandt Højesteret, at en afdeling i en boligorganisation ikke var en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen. Videre udtalte Højesteret, at lønsumsafgiftspligt forudsatte, at der var tale om levering af varer og ydelser til en tredjepart, dvs. en fra leverandøren adskilt selvstændig juridisk enhed. Dette var ikke tilfældet, hvor den almene boligorganisation udfører boligadministration for organisationens egne afdelinger. Dommen ændrer således praksis om almene boligorganisationers pligt til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, i forbindelse med afsætning til egne afdelinger af administrationsydelser, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. SKAT har i SKM2008.574.SKAT meddelt, at der snarest muligt udsendes en meddelelse med nærmere retningslinier om muligheden for at fremsætte krav på tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift.

Se i øvrigt oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7059-441-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.