Dokumentets dato
29 Jun 2001
Dato for offentliggørelse
29 Jun 2001 14:41
Cirkulærets nummer
2001-23
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Afgiftskontoret
Sagsnummer
99/01-303-00143
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010012809-regl

1. Landsskatteretten har i en kendelse af 24. november 2000, offentliggjort i SKM 2001, 39 LSR den 12. marts 2001, fastslået, at anskaffelses- og driftsudgifter til rustvogne kan fradrages i henhold til momslovens §§ 37-38.

I sin kendelse har Landsskatteretten lagt vægt på, at rustvogne ikke er omfattet af momslovens § 41, idet rustvogne optages under personkøretøjer i Centralregistret for motorkøretøjer.

Endvidere har Landsskatteretten lagt vægt på, at rustvogne, der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til rustvognskørsel, ikke er omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, idet sådanne køretøjer ikke er indrettet til befordring af personer, samt at de er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2.

2. Som en konsekvens af kendelsen har en bedemand delvis fradragsret for anskaffelses- og driftsudgifterne til en rustvogn, såfremt den anvendes blandet, d.v.s. både til ydelser, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, herunder ligvognskørsel, og til ydelser, der er momspligtige efter momslovens § 4, herunder transport af blomster og kranse.

3. I de tilfælde hvor bedemænd har beregnet fradragsretten i henhold til momslovens § 41 eller § 42, stk. 1, nr. 7, kan de ved henvendelse til deres told- og skatteregion få tilbagereguleret deres købsmoms i overensstemmelse med momslovens §§ 37-38. Reguleringen kan ske 5 år tilbage fra virksomheden anmoder om tilbagebetaling i henhold til lov om forældelse af visse fordringer § 1, nr. 6 (1908-loven).

Ole Kjær 
 

/Else Veggerby