Dokumentets dato
25 jun 2001
Dato for offentliggørelse
25 jun 2001 14:02
Cirkulærets nummer
2001-19
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Afgiftskontoret
Sagsnummer
99/00-307-00077
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010012309-regl

1. Told- og Skattestyrelsen har revurderet praksis vedrørende adgangen til at anvende brugtmomsordningen på varer, som en virksomhedsindehaver har overtaget fra en tidligere virksomhedsindehaver i forbindelse med en momsfri virksomhedsoverdragelse.

2. I henhold til Mn 556/78 havde en autoforhandler, der ved virksomhedsoverdragelse overtog et lager af brugte personmotorkøretøjer mv., valgfrihed mellem at anvende sin egen købspris i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen eller anvende virksomhedsoverdragerens købspris i forbindelse med dennes køb af det brugte motorkøretøj som købspris ved opgørelsen af momstilsvaret efter brugtmomsordningen.

3. Det er en betingelse for at kunne anvende brugtmomsordningen, at den brugte vare er leveret af en af de i momslovens § 69, stk. 1, nr. 1-5, nævnte personer, jf. 6. momsdirektivs artikel 26 a, punkt B, stk. 2. Opregningen i direktivbestemmelsen af betingelserne for at anvende brugtmomsreglerne er udtømmende.

4. Efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., anses overdragelse af aktiver i forbindelse med en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse ikke for en leverance mod vederlag, når den nye indehaver driver registreret virksomhed. Efter lovbemærkningerne til den nuværende momslovens § 8 anses varelagre for aktiver.

Bestemmelsen i momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., giver adgang til momsmæssig succession, det vil sige, at den nye indehaver indtræder i overdragerens momsmæssige status.

At den nye virksomhedsindehaver skal anses for at succedere momsmæssigt i overdragerens sted, herunder i forbindelse med brugtmomsreglerne, er i overensstemmelse med 6. momsdirektivs art. 5, stk. 8. Efter denne bestemmelse kan medlemsstaterne anlægge den betragtning, at der, ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab, ikke er sket nogen levering af goder, og at modtageren træder i overdragerens sted.

Dette betyder, at den nye indehaver efter en momsfri virksomhedsoverdragelse kan anvende brugtmomsreglerne ved videresalg, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er en betingelse, at den tidligere indehaver af virksomheden ville have været berettiget til at anvende brugtmomsordningen på den pågældende vare, såfremt der ikke var sket en virksomhedsoverdragelse.

5. Med virkning for virksomhedsoverdragelser aftalt 1. oktober 2001 og senere, finder de almindelige regler efter brugtmomsordningen anvendelse i forbindelse med momsfri virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsindehavere, der anvender brugtmomsordningen på varer overtaget som led i en virksomhedsoverdragelse, skal ved opgørelsen af momstilsvaret efter brugtmomsordningen anvende virksomhedsoverdragerens købspris i forbindelse med dennes køb af den brugte vare.

6. Cirkulæret vil blive indarbejdet i Momsvejledningen for 2001, afsnit D.6.2 og R.2.

Ole Kjær 
 

/Else Veggerby

Reference(r)

Momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. og §§ 69-71
Momsvejledningens afsnit D.6.2 og R