Dokumentets dato
22 May 2001
Dato for offentliggørelse
22 May 2001 15:24
Cirkulærets nummer
2001-17
Ansvarlig fagkontor
Ret; Proces
Sagsnummer
99/00-101-00051
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010011309-regl

Efter § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen i tilfælde, hvor kompetencen i 1. instans ligger hos told- og skatteregionerne, bemyndige en enkelt eller enkelte told- og skatteregioner til at træffe afgørelse i første instans vedrørende alle sager på et bestemt område.

Direktøren for Told- og Skattestyrelsen har herefter bemyndiget Told- og Skatteregion Nærum til at modtage angivelse og afgiftsbetaling m.v. efter ligningsloven § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1 og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 2001 (Aktieaflønningsordningen).

Told- og Skatteregion Nærums afgørelse kan, for så vidt der ikke er klageadgang til Landsskatteretten, påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 18.

Det skal samtidig bemærkes, at de lokale told- og skatteregioner i øvrigt forestår kontrollen og opkrævningen på området og træffer afgørelse vedrørende værdiansættelsen af overdragne aktier mv. og om, hvorvidt overdragelsen er omfattet af ligningsloven § 28 A.

Ole Kjær

/ Ruth Kjærskov