Dokumentets dato
22 maj 2001
Dato for offentliggørelse
22 maj 2001 14:44
Cirkulærets nummer
2001-16
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Afgiftskontoret
Sagsnummer
99/01-303-00144
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010011009-regl

1. Told- og Skattestyrelsen har som følge af EF-domstolens dom i sag C-116/96 Reisebüro Binder revurderet praksis som fastlagt i Dept 880/84 om fradrag for overliggedage ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for kørsel med turistbusser i udlandet.

I henhold til Dept 880/84 kunne virksomheder foretage et fradrag på 80 % af gennemsnitsvederlaget pr. dag for vente-/overliggedage inden beregningen af den del af transportvederlaget, der vedrørte den strækning som var tilbagelagt i Danmark.

2. I henhold til momslovens § 19, stk. 1, har transportydelser leveringssted her i landet når transporten udføres her, jf. dog momslovens § 19, stk. 2 og stk. 3, hvorefter der gælder særlige regler for transport af varer inden for EU.

Bestemmelsen gennemfører 6. momsdirektivs artikel 9, stk. 2, litra b), hvorefter der ved fastlæggelse af leveringsstedet tages hensyn til tilbagelagte strækninger.

3. EF-domstolens dom i sag C-116/96, Reisebüro Binder, fastslår, at artikel 9, stk. 2, litra b) skal fortolkes således at når der er tale om grænseoverskridende persontransportydelser i form af en pakkerejse, skal den samlede modydelse for denne ydelse - med henblik på at fastlægge den del af transporten som er afgiftspligtige i hver af de berørte medlemsstater - opdeles i forhold til de der tilbagelagte strækninger.

Præmisserne i C-116/96 udelukker, at den fordeling at momsbetalingen mellem medlemsstaterne, som bestemmelsen foreskriver, kan ske under hensynstagen til andre faktorer end den tilbagelagte strækning.

4. Der skal herefter betales moms her i landet af den del af vederlaget som vedrører transportstrækninger her i landet.

Opdeling af vederlaget skal ske efter forholdet mellem antal kørte kilometer i Danmark og antal kørte kilometer i udlandet.

5. Cirkulæret har virkning fra 1. august 2001.

6. Cirkulæret vil blive indarbejdet i Momsvejledningen for 2001, afsnit E.3.6.1.

 

Ole Kjær

Else Veggerby