åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

AM-bidrag Lønmodtagere betaler AM-bidrag af den aftalte løn, incl. arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordninger - herunder ATP - omfattet af PBL afsnit 1.

Indeholdelse af AM-bidrag foretages henholdsvis af arbejdsgiveren, jf. afsnit B.1 - B.1.9.5 og af pensionsinstituttet, jf. afsnit B.1.10.1.

xDetx er pensionsinstituttet, der opkræver AM-bidrag af arbejdsgiverens pensionsindbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger ordninger omfattet af PBL kapitel 1, oprettet i danske pensionsinstitutter, når ordningen er omfattet af bortseelsesretten i PBL § 19, dermed reduceres disse med AM-bidrag.

Arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af indbetalinger, der udelukkende sker til den ansattes aldersforsikring jf. PBL § 10 A, aldersopsparing jf. PBL § 12 A, supplerende engangssum jf. PBL § 29 A. Se KSL § 49 D, stk. 5.

Indgår en aldersforsikring jf. PBL § 10 A, en aldersopsparing jf. PBL § 10 A, eller en supplerende engangssum jf. PBL § 29 A, stk. 1, som en ikke adskilt del af en pensionsordning omfattet af PBL kapitel 1, hvortil arbejdsgiveren kan indbetale med bortseelsesret efter PBL § 19, vil pensionsinstututtet også skulle indeholde AM-bidrag af den del af arbejdsgiverens indbetalinger, der anvendes til disse ordninger, jf. KSL § 49 D, stk. 1 og  5.◄

Dette betyder en reduktion af den senere udbetalte pension, hvilket dog modsvares af, at der ikke beregnes bidrag ved udbetaling af pensionen, idet AMBL ikke indeholder hjemmel til at opkræve AM-bidrag af pensionsudbetalinger fra pensionsinstitutter.

Ved indbetalinger på udenlandske pensionsordninger, som er godkendt efter PBL § 15 C, vil det være arbejdsgiveren jf. KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 6, og § 49 D, stk. 4, og ikke det udenlandske pensionsinstitut, der indeholder AM-bidraget og indbetaler AM-bidraget til SKAT.

Foretager arbejdsgiveren indbetalinger til forsikrings-/pensionsordninger, der ikke omfattes af PBL afsnit 1, medregnes indbetalingen imidlertid som udgangspunkt i bidragsgrundlaget for det AM-bidrag, som arbejdsgiveren skal indeholde, jf. afsnit B.1.10.3.

Situationen er derfor den, at i det omfang, der er tale om pension optjent i et ansættelsesforhold (med de få afvigelser, der er nævnt under afsnit B.3.4.2 om ATP), betales der AM-bidrag ved indbetalingen til ordningen og aldrig ved udbetalingen fra ordningen.

Herfra afviger kun tilfælde, hvor arbejdsgiveren undtagelsesvis kan undlade at foretage afdækning af ordningen i et pensionsinstitut (direktørordninger). Dette skyldes, at der i disse situationer er særlig hjemmel i AMBL til at opkræve bidrag ved udbetalingen. Se også afsnit B.3.5 om uafdækkede ordninger.

 

Se også afsnit B.1.10.1.

Den efterfølgende gennemgang vil koncentrere sig om, hvorvidt udbetalingerne er A-indkomst eller ej.