Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. KSL § 43, stk. 1 og KSL § 49 A, stk. 1.

Vedrørende betingelsen om personligt arbejde i tjenesteforhold henvises til afsnit B.1.1.

Som eksempler på vederlagstyper nævnes løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision og drikkepenge.

Opregningen er ikke udtømmende, og som vederlag i penge betragtes derfor den almindelige periodiske arbejdsløn, uanset om den benævnes løn, overarbejdsbetaling, rådighedstillæg, akkordfortjeneste, produktionstillæg, bonus, honorar, provision eller andet.

Begrebet dækker også det ferietillæg, der ydes lønmodtagere med ret til løn under ferie.

Også søgnehelligdagsbetaling er omfattet af begrebet løn. Udbetales søgnehelligdagsbetaling løbende eller som forskud i løbet af indtjeningsåret, skal der indeholdes A-skat og AM-bidrag i den lønperiode, hvor udbetalingen sker, jf. KSL § 46, stk. 2 og KSL § 49 B, stk. 1. Hvis tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling hensættes på en kort- eller mærkeordning, skal der indeholdes A-skat og AM-bidrag senest 31. december i optjeningsåret.

Godtgørelse for udgifter til rejse- og befordring er omfattet, medmindre betingelserne for skattefrihed er opfyldt, jf. afsnit B.1.7.

Om hævninger i selskaber mv., se SD-cirk. 1979-12 og Den juridiske vejledning, afsnit C.B

NaturalierDer skal for visse naturalier indeholdes A-skat og AM-bidrag, jf. afsnit B.1.6.

Undtaget for indeholdelseAf visse særligt opregnede indkomstarter, der er gjort til B-indkomst jf. KSL § 45, skal der ikke indeholdes A-skat og AM-bidrag ved udbetaling. Det drejer sig om løn mv. ved civil værnepligt, løn mv. til hushjælp o.l. i privat husholdning, værdi af fri kost og logi, som ydes i forbindelse med løn, hvis værdien ikke kan fastsættes efter Skatterådets normalsatser, diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere samt årlige vederlag på maks. 1.500 kr. fra en forening for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefri virksomhed, jf. KSLbek. § 19 og KSL § 49 B, stk. 2. Told-og skatteforvaltningen beregner i forbindelse med årsopgørelsen AM-bidraget på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen, jf. KSL § 49 B, stk. 2 og AM-bidraget opkræves i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen.