Forord Energiafgift af mineralolieprodukter fremgår af lov om afgift af mineralolieprodukter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011 (mineralolieafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Der skal også betales CO2-afgift af de fleste mineralolieprodukter, se F.5.

Der kan endvidere blive tale om at betale svovlafgift af mineralolieprodukter, hvis svovlindholdet overstiger 0,05 pct. Reglerne herom fremgår af E.A.7.11. Der skal endvidere betales afgift af kvælstofoxider (NOx-afgift), se E.A.7.20.

Med virkning fra 1. januar 1993 blev reglerne om afgift af visse af mineralolieprodukterne tilpasset EU''s regler for harmoniserede varer. Rådets direktiver 92/12, 92/81 og 92/82 er derfor gældende for hovedparten af mineralolieprodukterne. Der gælder særlige bestemmelser for disse varer, jf. bl.a. E.A.1.7.

Direktiverne 92/81 og 92/82 er ophævet pr. 31. december 2003. I stedet gælder Rådets direktiv 2003/96 af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet.   

I medfør af bl.a. mineralolieafgiftslovens godtgørelsesbestemmelser er der udstedt bekendtgørelse nr. 1406 af 4. december 2010 om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU(Dokumentationsbekendtgørelsen), som der refereres til i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas og dieselolie og petroleum er trådt i kraft den 1. november 2005. Farvningen af olieprodukter jf. den tidligere bekendtgørelse skete med virkning fra 1. november 2003. Se F.1. Bilag 2.

I meddelelse, der er offentliggjort på SKM2003.159.TSS, er der flere oplysninger om administrationen af ordningen med farvning af gas- og dieselolie og petroleum. Der skal anvendes farvede olieprodukter til opvarmning, i motordrevne driftsmidler, der bruges til landbrugsformål mv., og i fiskerfartøjer. Det er olieselskaberne, der farver olien, inden den udleveres til forbrug. De berørte virksomheder og brancher er nærmere orienteret om ordningen. 

Mineralolieafgiftsloven er tidligere ændret, så den indeholder bestemmelser om administration af ordningen med farvning af gas- og dieselolie og petroleum.

Ved lov 1391 af 20. december 2004 blev der som fodnote til lovens titel indsat følgende: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003, nr. L 283, s.51) samt dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 076, s.10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie.

Lovændringer mv.Der er de senere år sket nedenfor nævnte følgende lovændringer mv. I parantes er for de senere love angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov.

 
Lov nr. Dato Ændring

858

24.09.1996 Lovbekendtgørelse

1214

27.12.1996

Ophævelse af afgiftsfritagelse for benzin til landbrugsformål mv.

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften

450

10.06.1997 Afgiftsdifferentiering af benzinafgiften efter benzenindhold mv.

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

1107

29.12.1997 Afgift af karburatorvæske

435

26.06.1998 Afgift af motorbrændstof til landbrug tilbagebetales

437

26.06.1998 Afgiftsforhøjelse

701

28.09.1998 Lovbekendtgørelse

325

28.05.1999 Afgiftsreguleringer

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

390

02.06.1999 Kraftvarmeværker

960

20.12.1999 Forhøjelse af dieselafgiften

963

20.12.1999 Regler om tilbagebetaling af afgiften

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1297

20.12.2000 Afgiftsforhøjelse mv. (§1, nr. 2, 3, 5 og 6 trådte i kraft ved bek. nr. 881 af 10. oktober 2001)
393 06.06.2002 Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
395 06.06.2002 Ophævelse af afgiften på smøreolier, hydralikolier og lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe mv.

962

02.12.2003

Justering som følge af ændring af toldloven

462 09.06.2004 Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og nr. 21, § 3, nr. 2,3,5 og 19, § 4, nr. 3,4 og 17 og § 5, nr. 2,3,4 og 14 er trådt i kraft ved bek. nr. 807 af 12. juli 2004),  (§1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. nr. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
1391 20.12.2004  Nedsættelse af visse afgifter mm. 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428  06.06.2005  Kommunalreformen konsekvensændringer
1416  21.12.2005 Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme (bekendtgørelse nr. 33 af 15.01.2007)  
1417  21.12.2005  Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv. (afgiftslempelse på fjernvarme er trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007
297  03.04.2006  Lovbekendtgørelse 
1536 19.12.2007 Indeksering af energiafgifterne 
524 17.06.2008  Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - undtagelser til energibeskatningsdirektivet mv. 
528  17.06.2008  Implementering af energiaftalen (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009). Bestemmelsen om udvidet adgang til forbrugsregistrering trådte i kraft den 19. juni 2008 
841  18.08.2008 Dokumentationsbekendtgørelse
461 12.06.2009  Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009).
527  12.06.2009 Skattereformen, Forårspakke 2.0
1384  21.12.2009  Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesg m.m. 
1385  21.12.2009   Gennemførelse af EU´s cirkulationsdirektiv  
722 25.06.2010 Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v. 
1564 21.12.2010 Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet. Nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011
313 01.04.2011 Lovbekendtgørelse
625  14.06.2011  Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug
 1385   28.12.2011   Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.