åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter visse afgiftslove skal virksomheder, uanset at de er registreret som oplagshavere, også registreres som varemodtagere, fx ved indførsel af dækningsafgiftspligtige varer efter chokoladeafgiftsloven.

Anmeldelse til registrering skal ske elektronisk på en blanket (registreringsanmeldelse), via www.virk.dk. Nummeret på den relevante registreringsanmeldelse fremgår af kapitlerne om de enkelte punktafgifterafgifter i denne vejledning.

Tidspunkt for anmeldelse

Anmeldelse til registrering skal ske, inden virksomheden påbegynder afgiftspligtige aktiviteter. I forbindelse med indførelse af ny afgiftslov skal registrering som hovedregel ske inden den ny afgift træder i kraft.

Registreringsbevis

SKAT udsteder bevis for registreringen til de registrerede virksomheder. Registrering for punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset kan endvidere rekvireres af virksomheden på www.skat.dk via TastSelv.

Oplagshavere

Virksomheder med flere fabrikationsafdelinger eller udleveringslagre kan registreres under et. Virksomhederne skal i registreringsanmeldelsen oplyse alle afdelinger/forretningssteder, som ønskes omfattet af registreringen. En sådan registrering er bl.a. betinget af, at det almindelige forretningsregnskab føres samlet ved hovedvirksomheden, og at de årlige lageropgørelser samtidig foretages for hovedvirksomheden og de pågældende afdelinger/udleveringslagre. Det er tilladt, at de enkelte afdelinger/udleveringslagre selv fakturerer de udleverede varer.

Ansøgning om samlet registrering med detaljerede oplysninger om regnskabsforhold, bilagsgang, faktureringsmåde mv. for hele virksomheden kan ske på www.virk.dk.

Bagatelgrænse

I nogle af punktafgiftslovene er der bagatelgrænser. Hvis virksomhederne har et salg af varer svarende til en afgift på et mindre beløb, skal de ikke registreres eller betale afgift. Et eksempel er emballageafgiftsloven, der har en bagatelgrænse på 5.000 kr.