åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 5, stk. 3
De registrerede virksomheder kan udlevere afgiftspligtige råstoffer uden afgift i følgende omfang:

Til anden registreret
virksomhed
Afgiftspligtige råstoffer kan overføres uden afgift til anden virksomhed, der er registreret efter lov om afgift af råstoffer.

Leverandøren skal udstede faktura, som bl.a. skal indeholde oplysning om, at råstofferne er udleveret uden afgift.

EksportEksport af råstoffer efter, at de på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning.

Ved eksport af videreforarbejdede råstoffer kan registrerede virksomheder således foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af eksporterede råstoffer uanset bearbejdningsgrad. Videreforarbejdede råstoffer, også kaldet færdigvarer, har været underkastet en videregående proces som f.eks. opvarmning, brænding eller lignende eller er blevet tilført andre materialer end vand.

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge:

  • fakturakopi over de udførte råstoffer og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l.
Sømaterialer, der leveres direkte til udenlandsk havn eller anlægsarbejde, er ikke omfattet af afgiftsfritagelsen, da de ikke har været underkastet en bearbejdning på land (her i landet).

Den afgiftsfri udlevering fradrages ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

Skatterådet fandt, at en registreret virksomhed ikke kunne fradrage mængden af afgiftspligtig kalk, der bliver eksporteret til Norge. Kalken bliver tilsat spildevandet for at regulere ph-værdien. Efter processen opstår et kalkholdigt produkt, der kan anvendes som gødning. Kalken forgår ikke under processen, men er indeholdt i det færdige produkt. Formålet med at anvende kalken er ikke at skabe en færdigvare af et råstof, men at regulere ph-værdien i spildevand. Produktet opstår som et restprodukt af denne proces. Kalken deponeres i Norge som affald, idet der ikke er aftagere til produktet. Under disse omstændigheder fandt Skatterådet, at virksomheden ikke kunne foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af det forespurgte kalkholdige gødningsprodukt, jf. SKM2006.454.SR. Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten, se nedenfor.

Landsskatteretten har, jf. SKM2008.247.LSR, truffet afgørelse i ovenstående sag om anvendelse af råstofafgiftslovens § 5. En anmodning om bindende svar på, om eksport af et kalkholdigt gødningsprodukt til Norge kan anses som afgiftsfritaget efter råstofafgiftsloven, blev besvaret med et "nej". Gødningsproduktet har ikke gennemgået en bearbejdning således som dette udtryk må forstås efter råstofafgiftslovens § 5. Formålet med tilsætningen af kalken til spildevandet er således ikke at bearbejde råstoffet, men derimod at regulere ph-værdien. Endvidere er produktet ikke genstand for et salg, hvorfor der heller ikke ud fra en formålsfortolkning af lovens § 5 kan ske afgiftsløftning. Gødningsproduktet bliver deponeret i Norge.

Der henvises i øvrigt til afsnit A.7.1.2.