§ 5, stk. 1
Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af udleveringen af afgiftspligtige råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring e.l. simpel bearbejdning.

Udlevering
Ved udlevering forstås den fysiske udlevering fra den registrerede virksomheds lager.

Anlægsarbejder
En registreret virksomhed, der ved siden af råstofindvindingen har erhvervsmæssige aktiviteter i form af anlægsarbejder, skal således betale afgift af de afgiftspligtige råstoffer på det tidspunkt, hvor råstofferne fysisk forlader virksomheden (udtages til anlægsarbejdet).

§ 5, stk. 2
Registrerede virksomheder, der anvender afgiftspligtige råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding o.l. (fx fremstilling af færdigvarer), skal medregne den tilførte mængde råstoffer til den afgiftspligtige mængde. Det betyder, at det først er på det tidspunkt, hvor råstoffet indgår i den videregående proces, at der skal ske opgørelse af den afgiftspligtige mængde og dermed afregning af afgiften. Et eventuelt spild eller svind i form af vandindhold fra udvindingstidspunktet til tilførselstidspunktet medregnes herved ikke i den afgiftspligtige mængde.

Ved opgørelsen medregnes enhver udlevering af de afgiftspligtige råstoffer i periodens løb. Råstoffer, der udleveres uden vederlag eller forbruges i virksomheden, skal således også medregnes.

§ 5, stk. 3
Råstoffer, der er udleveret afgiftsfrit, kan fradrages, jf. G.4.3.2.

Afgiftspligtens indtræden
Afgiftspligten indtræder ved udleveringen fra indvindingsvirksomheden eller ved anvendelse i indvindingsvirksomheden (fx indgår i produktionen af færdigvarer eller anvendes i forbindelse med anlægsarbejder).

Teglsten
Ved fremstilling af fx teglsten skal den registrerede virksomhed medregne de afgiftspligtige råstoffer til den afgiftspligtige mængde i den afgiftsperiode, hvor råstofferne indgår i teglværksproduktionen, uanset om teglstenene først sælges på et senere tidspunkt.

Sømaterialer
Afgiftspligtige råstoffer, der er indvundet på søterritoriet/kontinentalsoklen, og som ikke fysisk udleveres via den registrerede virksomheds lager, skal medregnes til udleveringen på det tidspunkt, hvor råstofferne (sømaterialerne) forlader indvindingsfartøjet (i dansk eller udenlandsk havn).

Ved landing af sømaterialer i udenlandsk havn eller afsætning andetsteds på søterritoriet eller kontinentalsoklen anses udlevering for sket, når råstoffet forlader indvindingsfartøjet. Ved landing i dansk havn indtræder afgiftspligten, når råstoffet udleveres fra indvindingsfartøjet til en anden virksomhed, eller evt. efter sortering, nedknusning, lufttørring eller anden simpel bearbejdning udleveres fra indvindingsvirksomhedens eget lager.