§§ 1 og 2Der betales afgift af de råstoffer, der er nævnt i bilag 1 til affalds- og råstofafgiftsloven. Der skal endvidere betales afgift af råstoffer, som erhvervsmæssigt indføres fra udlandet, hvis råstofferne er omfattet af lovens bilag 2.

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de i lovens bilag 1 og 2 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Bilag 1 og 2 er gengivet senere i dette afsnit.

Det bemærkes, at råstofbetegnelserne kan dække over flere råstoftyper.

Bilag 1Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer:

Bentonit          1 t = 0,6 m3
Brunkul          1 t = 1,4 m3
Ekspanderende ler 1 t = 0,6 m3
Flint 1 t = 0,6 m3
Granit (knust og skærver) 1 t = 0,6 m3
Granit (brosten, kantsten, blokke o.l.) 1 t = 0,4 m3
Grus 1 t = 0,6 m3
Ildfast ler 1 t = 0,6 m3
Jord (fyldjord, råjord) 1 t = 0,6 m3
Kalk 1 t = 0,7 m3
Kalkfiller og foderkalk 1 t = 1,0 m3
Kalksten 1 t = 0,6 m3
Kaolin 1 t = 0,6 m3
Kildekalk, mosekalk og søkalk 1 t = 0,8 m3
Kiselgur (diatomejord), færdigvarer 1 t = 2,5 m3
Klæg 1 t = 1,0 m3
Kridt 1 t = 0,7 m3
Kvartssand 1 t = 0,6 m3
Ler 1 t = 0,6 m3
Mergel 1 t = 0,6 m3
Moler (jordfugtigt) 1 t = 1,0 m3
Moler (tørret, knust) 1 t = 1,6 m3
Muld 1 t = 0,6 m3
Myremalm 1 t = 0,5 m3
Sand 1 t = 0,6 m3
Sandsten 1 t = 0,6 m3
Skaller 1 t = 0,5 m3
Skifer 1 t = 0,6 m3
Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse 1 t = 5,0 m3
Sten 1 t = 0,6 m3
Tungsand 1 t = 0,4 m3
Tørv (fugtig) 1 t = 1,6 m3
Tørv (lufttørret) 1 t = 2,5 m3
   

Bilag 2Liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer.

Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.

25.05Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kap. 26 (malme, slagger og aske):

2505.10.00        Kvartssand 1 t = 0,6 m3
2505.90.00  Andre naturlige sandtyper (fx søsand, bakkesand m.m.) 1 t = 0,6 m3

25.08Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler:

Bentonit:

2508.10.00 Bentonit 1 t = 0,6 m3

Andre lerarter (fx teglværksler og lignende lerarter) bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

2508.40.00 Alle varer 1 t = 0,6 m3

25.09Kridt:

2509.00.00 Alle varer 1 t = 0,7 m3

25.12Fossilt kiselmel og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

F.eks. 2512.00.00  
- moler (jordfugtigt) 1 t = 1,0 m3
- moler (tørret, knust) 1 t = 1,6 m3

25.16Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten:

Granit:

2516.11.00 Rå eller groft tildannet 1 t = 0,4 m3
2516.12.10 Kun tilskåret til blokke eller plader af tykkelse 25 cm og derunder 1 t = 0,4 m3
2516.12.90 Tildannet på anden vis 1 t = 0,4 m3

Sandsten:

2516.21.00 Rå eller groft tildannet 1 t = 0,4 m3
2516.22.10 Kun tilskåret til blokke eller plader af tykkelse 25 cm og derunder 1 t = 0,4 m3
2516.22.90 Tildannet på anden vis 1 t = 0,4 m3

25.17Tilslagsmaterialer mv.:

2517.10.10 Småsten, grus, singels og flint 1 t = 0,6 m3
2517.10.20 Knust dolomit og knuste kalksten  1 t = 0,6 m3 
2517.10.80 Andre varer af lignende art (fx knust granit)

1 t = 0,6 m3

2517.30.00 Tjæremakadam 1 t = 0,6 m3
2517.49.00 Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516(bortset fra marmor) 1 t = 0,6 m3

25.18Dolomit, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret til blokke eller plader; stampeblanding af dolomit:

2518.10.00  Dolomit, ikke brændt eller sintret  1 t = 0,7 m3
2518.20.00  Brændt eller sintret dolomit  1 t = 0,7 m3
2518.30.00  Stampeblanding af dolomit  1 t = 0,7 m3

25.19Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:

2519.10.00  Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) 1 t = 0,7 m3
2519.90  Andre varer:  
2519.90.10 Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat 1 t = 0,7 m3
2519.90.30 Dødbrændt (sintret) magnesia 1 t = 0,7 m3
2519.90.90  Andre varer 1 t = 0,7 m3

25.21Kalksten af den art, der anvendes til kalk- cement - eller metalfremstilling:

2521.00.00 Alle varer 1 t = 0,6 m3

25.22Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid under pos. 2825:

2522.10.00 Brændt kalk 1 t = 1,6 m3
2522.20.00 Læsket kalk 1 t = 1,3 m3
2522.30.00 Hydraulisk kalk 1 t = 1,2 m3

25.23Cement, også farvet eller i form af klinker:

2523.10.00 Cementklinker 1 t = 1,1 m3
2523.21.00 Portland cement: Hvid eller kunstigt farvet 1 t = 1,1 m3
2523.29.00 Portland cement, andre varer 1 t = 1,1 m3
2523.30.00 Aluminatcement 1 t = 1,1 m3
2523.90.10 Slaggecement 1 t = 1,1 m3
2523.90.30 Puzzolancement 1 t = 1,1 m3
2523.90.90 Anden hydraulisk cement 1 t = 1,1 m3

27.03Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

2703.00.00 Alle varer 1 t = 5,0 m3

68.01Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer):

6810.00.00 Alle varer 1 t = 0,4 m3

Afgiftens størrelse
§ 3
Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Afgiftssatsen er ikke ændret inden for de seneste år.

Den ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005, medfører, at importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af de såkaldte leverandør- og fabrikanterklæringer. Tilsvarende fremgår det nu eksplicit af § 3, stk. 1, at danske producenter af cement tillige skal fremlægge dokumentation for mængden af medgåede råstoffer ved fremstillingen af cement. Hvis ikke importøren eller producenten af cement kan fremskaffe dokumentation for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, vil der skulle betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2.