åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.


§ 6, stk. 2Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for ubrugte eller påfyldte emballager, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

For brugte emballager (påfyldte emballager) kan der dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage, jf. § 2, nr. 9, i lov nr. 1217 af 27. december 2003, der trådte i kraft den 1. februar 2004. 

Fra 1. april 2001 har der ikke været adgang til afgiftsgodtgørelse for påfyldte emballager (dåseøl mv.), der leveres til skibe og fly i EU-trafik med henblik på salg til passagerer i dansk farvand/luftrum for efterfølgende medtagelse i land.

§ 6, stk. 3Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for poser, engangsservice og pvc-folier, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

Genudførsel
§ 6, stk. 4
Der kan gives godtgørelse af afgiften af beholdere til spiritus, vin, frugtvin, øl, mineralvand, limonade og andre varer tilsat kulsyre, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse (genpåfyldning) i udlandet. Det følger af bestemmelsens ordlyd, at flaskerne skal være bestemt til genpåfyldning, se SKM2003.374.HR.

Godtgørelse gives til virksomheder, der selv har indført de beholdere eller tilsvarende beholdere, som genudføres til fornyet anvendelse i udlandet, eller til andre virksomheder end de, der har indført beholderne, fx flaskeskyllerier, og som har fået retten til afgiftsgodtgørelse overdraget fra importøren.

SKAT udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse af afgiften.

Der gælder følgende generelle betingelser for godtgørelse:

 • at beholderne udføres i hel tilstand beregnet til genpåfyldning.
 • at udførslen af de brugte beholdere til genpåfyldning i udlandet sker mindre end 1 år efter, at beholderne er indført og afgift betalt.
 • at udførslen sker i forbindelse med et salg og dokumenteres efter de almindelige regler for udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder (udførselsangivelse mv.).
 • at virksomheden periodisk til SKAT afgiver en anmodning, der indeholder en opgørelse over de udførte beholdere, der ønskes godtgørelse for.
 • at opgørelsen er udfærdiget på grundlag af salgsfakturaer mv. over de udførte flasker og indeholder en specifikation over flaskerne opdelt på beholdertyper, antal flasker, flaskestørrelse (nominelt indhold i cl), afgiftsbeløb og samlet afgiftsbeløb.
 • at virksomheden i opgørelsen afgiver en erklæring om, at beholderne er udført til genpåfyldning i udlandet. Det er ikke et krav, at der sker genpåfyldning med samme type drikkevare.
 • at virksomheden søger om afgiftsgodtgørelse inden 1 år efter beholdernes udførsel.
 • som dokumentation for betalt afgift ved indførslen skal virksomheden kunne fremlægge en attest (blanket 24.032), der er overdraget fra den varemodtager (importør), som har betalt afgift af beholderne ved indførslen. Overdragelse af retten til afgiftsgodtgørelse til virksomheden skal kunne dokumenteres ved en erklæring fra importøren.

SKAT kan i bevillingen fastsætte yderligere bestemmelser om regnskab og kontrol.

Godtgørelse i forbindelse med nedsættelse af stykafgiften, jf. lov nr. 522 af 12. juni 2009

►Virksomheder, der pr. 1. januar 2011 har et lager af påfyldte eller nye ubrugte emballager eller skyllede genbrugsemballager til spiritus og vin beregnet til påfyldning, har mulighed for at få godtgjort differencen mellem den afgift, som virksomheden har betalt inden 1. januar 2011 og den nedsatte afgift.◄

►Godtgørelsesadgangen gælder for virksomheder, som har varerne liggende i beskattet stand, dvs. importører, aftapningsvirksomheder, mellemhandlere (grossister) og detailhandlere. ◄

►Der gælder følgende betingelser for at kunne opnå godtgørelse◄:

 • der skal være betalt afgift efter de tidligere satser (den volumebaserede emballageafgift),
 • ►godtgørelsesbeløbet skal overstige 500 kr◄.,
 • ►virksomheden skal udarbejde en specificeret lageropgørelse over lagerbeholdningen pr. 1. januar 2011 for de varer, der ønskes godtgørelse for◄.
 • ►opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer◄,
 • ►ansøgning om godtgørelse skal være SKAT i hænde senest d. 10. januar 2011 kl. 12.00,◄
 • ►virksomheden skal overholde de almindelige regnskabsbestemmelser i emballageafgiftsloven.◄

►For en typisk 75 cl flaske af glas vil afgiftsnedsættelsen være på 80 øre (fra 1, 60 kr. til 80 øre), dvs., at virksomheden skal have mere end 625 flasker på lager d. 1. januar 2011, som der er betalt afgift af, før der kan opnås afgiftsgodtgørelse. Hvis godtgørelsesbeløbet overstiger 500 kr. udbetales hele godtgørelsen fra første krone.◄

►SKAT har udarbejdet en ansøgningsblanket, som virksomheder der søger om godtgørelse skal anvende. Blanketten indeholder skema til lageropgørelse og leverandørfortegnelse. Forreste side med selve ansøgningen skal bruges, men lageropgørelse og leverandørfortegnelse kan erstattes med egne opgørelser/fortegnelser (udskrifter) forudsat, at de indeholder mindst samme oplysninger som SKATs. Blanketten til "Ansøgning om godtgørelse af emballageafgift - januar 2011" kan findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Virksomhed - Blanketter - 24. Punktafgift: Miljø¸ - Blanket 24.052.◄

Genindvinding af glas
§ 6, stk. 5
Der kan gives godtgørelse af afgiften af glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 pct. mas. Det er en betingelse, at beholderne genindvindes til glasfabrikation.

SKAT udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse.

Der kan ikke gives godtgørelse for andre glasbeholdere eller beholdere/emballager af andre materialer, der efterfølgende genindvindes.

Ompakning af varerVed indførsel af varer fra udlandet bliver disse i visse tilfælde efterfølgende ompakket og eksporteret. Uanset at varen udføres, kan der ikke gives godtgørelse for den ved indførselen betalte afgift af emballage, der bortfjernes ved ompakningen.