åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 7-7a
Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal registreres som varemodtager, se A.5.1.

►En virksomhed, der er registreret som oplagshaver i henhold til § 3, stk. 3 (aftapningsvirksomheder omfattet af § 1, stk.1, nr. 1-3), skal dog også registreres som varemodtager, hvis den indfører eller modtager påfyldte emballager fra udlandet◄.

Hvis virksomheden driver mellemhandel (engroshandel) er der mulighed for at blive registreret som oplagshaver, se G.1.3.1, punktet Mellemhandel.

Fjernsalg
§ 3, stk. 7
Virksomheder, der har postordresalg e.l. fra udlandet til kunder i Danmark, fx med parfumevarer, skal registreres efter loven, se A.5.1.

Bagatelgrænse
§ 7a, stk. 6
Virksomheder, der indfører (modtager) afgiftspligtige varer, dvs. styk- og vægtafgiftspligtige emballager, bæreposer, engangsservice og pvc-folier, fra udlandet til et samlet afgiftsbeløb på under 5.000 kr. årligt (12 måneders periode), skal ikke registreres og ikke betale afgift. Der er således ikke tale om noget bundfradrag ved afgiftsbetalingen, men alene om en fritagelse for registrering og dermed betaling af afgift.

Virksomheden skal løbende foretage en vurdering af, hvorvidt modtagelsen af varer vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen gælder minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med indførsel af afgiftspligtige varer.

Bagatelgrænsen gælder også for privatpersoners indførsel (modtagelse) af afgiftspligtige varer fra udlandet.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 18. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Midlertidigt registreret varemodtager En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og som erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret vareafsender. Registreringen sker hos SKAT, og varetransporten skal forhåndsanmeldes til SKAT. Den midlertidigt registrerede varemodtager skal indbetale afgiften af varerne til SKAT samtidig med registrering og anmeldelse af varetransporten.

Fratagelse af registreringen § 7a, stk. 7
SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 9. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.