åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.13.4 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

§§ 5-6Virksomheden skal for hvert renseanlæg, der er omfattet af registreringen, beregne den afgiftspligtige mængde som udledningen af spildevand i afgiftsperioden, dvs. kalenderkvartalet, ganget med koncentrationen af de enkelte stoffer i udledningen.

Virksomheden skal derfor hvert kvartal opgøre

  • udledt mængde spildevand i m3, og
  • N-, P- og BI5-koncentrationen i den udledte mængde.

Opgørelse af spildevands-mængde En kommune har ikke afregnet spildevandsmængde efter måling for årene 1997 og 1998. I perioden har der være problemer med målingerne af spildevandsmængden.

Ifølge spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1 og 2, kan opgørelsen ske enten ved måling eller ved de tilknyttede ejendommes vandforbrug. Forudsætningen for at anvende sidstnævnte er, at der ikke i udledningstilladelsen er fastsat en pligt til at måle den udledte mængde spildevand. Der er ikke fremlagt udledningstilladelser. Det kan derfor ikke konstateres eller fastslås med sikkerhed, om der var pligt til at foretage målinger i perioden.

Hvis der ikke er pligt til at foretage målinger, er der mulighed for at anvende lovens § 7, stk. 2, men det forudsætter, at der fremlægges klar dokumentation for de tilsluttede husstandes vandforbrug. Der er ikke fremlagt dokumentation. Under disse omstændigheder fandt Landsskatteretten, at bestemmelsen ikke kan anvendes. Opgørelsen skal derfor ske på grundlag af en måling. Fastsættelse af udledningen er herefter foretaget efter bestemmelserne i målerbekendtgørelsen. Se SKM.2009.695.LSR.