åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1.2.2 Busser som anvendes af plejehjem, ældrecentre o.l. institutioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

§ 2, stk. 1, nr. 6aBusser, der af plejehjem, ældrecentre o.l. institutioner, og som evt. med reduceret sædeantal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, er fritaget for afgift. En bus er en stor personbil (min. 10 personer), der skal/vil kunne godkendes af Synsvirksomheden som køretøjskategori M2.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at de med fuld bestoling opfylder den afgiftsmæssige definition for busser efter lovens § 5a, stk. 1. Det er derimod uden betydning for afgiftsfritagelsen, hvor mange sæder, der er fjernet fra køretøjet (reduceret sædeantal). Fjernelse af sæder er ikke betinget af, at der befordres beboere/klienter i kørestole. Bussen skal ikke nødvendigvis ejes af (tilhøre) plejehjemmet eller institutionen. Et leasing-arrangement mellem forhandler og plejehjem vil eksempelvis også kunne accepteres.

Der er med virkning fra den 1. april 2001 i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer indført nye bestemmelser, der bevirker, at en stor personbil M2(bus) skal have ABS-bremser.

Med virkning fra den 1. oktober 2001 stilles der tillige særlige krav til sæders forankringer og styrke samt krav til seler og seleforankringer. Med virkning fra den 1. oktober 2001 skal alle busser med reduceret sædeantal, der ønskes afgiftsfritaget efter ovennævnte bestemmelser derfor godkendes af Synsvirksomheden som personbil M1 (til særlig anvendelse), men skal tillige opfylde følgende bestemmelser for stor personbil M2 (bus):

 • blokeringsfri bremser
 • selvjusterende bagbremser - slid af bremsebelægning skal kunne kontrolleres uden afmontering af hjul
 • udgange (døre, evt. vinduer)
 • loftshøjde (i gangarealer)
 • forankringer til sæder (i alt mindst 10)
 • forankringer til s-seler (i alt mindst 10)
 • plads til montering af sæder (i alt mindst 10)
 • tilstrækkelig lasteevne til i alt mindst 10 personer.

Fra og med den 1. oktober 2001 kan ekspedition hos told- og skatteforvaltningen af sådanne busser med reduceret sædeantal kun ske, enten når godkendelsesdato hos Synsvirksomheden er den 1. oktober 2001 eller senere, eller hvis synsrapporten er forsynet med oplysning om, at køretøjet opfylder de supplerende krav til personbil M2 pr. 1. oktober 2001. Færdselsstyrelsen har i enkelte tilfælde givet dispensation fra kravet om blokeringsfri bremser, på betingelse af, at køretøjet i den samlede levetid forbliver registreret i en udgave med reduceret sædeantal (M1)  og anvendes til formål, der er afgiftsfritaget efter lovens § 2.

Det tidligere Motornævn har truffet afgørelse om, at en afgiftsfri bus kan ejes og anvendes af 2 plejehjem i fællesskab.

En kommune kan således også anskaffe sig en sådan bus til fælles anvendelse blandt kommunens plejehjem. Bussen må gerne lejes eller lånes ud til andre plejehjem og institutioner. Det er dog en betingelse, at den enkelte institution selvstændigt opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse.

Lignende institution Ved vurderingen af om en konkret institution kan anses for en lignende institution tages der hensyn til om:

 • hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende
 • opholdet ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), og
 • der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling

Der stilles ikke krav om, at institutionen skal være en døgninstitution. Det betyder eksempelvis, at bl.a. dagcentre, der på en række områder har overtaget plejehjemmenes funktioner, kan benytte en afgiftsfri bus, og at der i bussen kan medtages hjemmeboende ældre.

Hjemmeboende ældre, der er visiteret til en institution med det formål at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, ligestilles dermed med beboerne på plejehjem. Ansøgere skal give en fyldestgørende beskrivelse af institutionen og institutionens behandling af beboerne/klienterne m.m. Bussen må alene anvendes til befordring af egne beboere/klienter. Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende bussen alene til befordring af personalet i tilknytning til eksterne kurser, møder o.l. samt til indkøb og varetransport.

Køretøjerne skal afgiftsberigtiges hos SKAT før indregistrering kan finde sted. Køretøjerne registreres med gule nummerplader.