åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 27

Der henvises til straffebestemmelser beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.3.2.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.7.1, samt til nedenstående regler dels om ordensbøder i visse sager, hvor der er tale om ordensmæssige overtrædelser, dels om minimumsstørrelse for takstbøde udregnet på grundlag af unddragen registreringsafgift.

Ordensbøder

Bødetaksterne nedenfor omfatter hele området for lovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, og finder anvendelse i tilfælde, hvor:

 1. SKAT ikke har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, eller
 2. SKAT har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og hvor der ikke kan antages at foreligge forsæt til unddragelse.

Bøderne fastsættes således:

 1. Ved benyttelse i indtil 1 uge - herunder enkeltstående tilfælde 1.500 kr.
 2. Ved benyttelse i mere end 1 uge, men ikke over 1 måned 3.000 kr.
 3. Ved benyttelse i mere end 1 måned, men ikke over 2 måneder 4.500 kr.
 4. Ved benyttelse i mere end 2 måneder, men ikke over 3 måneder 7.500 kr.

I gentagelsestilfælde forhøjes bøderne med 25 pct.

Bødetaksterne omfatter hele området for lovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, som fx:

 • ulovlig anvendelse af udenlandsk registrerede køretøjer
 • misbrug af grænsenummerplader
 • "lystkørsel" i ikke afgiftsberigtigede køretøjer på prøveskilte (kørsel i strid med reglerne for anvendelse af prøveskilte i færdselslovens bekendtgørelse om registrering og syn af køretøjer mv.)
 • anvendelse af varebiler efter ændring af indretningen i strid med betingelserne for afgiftsberigtigelsen som varebil efter lovens § 5
 • ulovlig fjernelse af bussæder i busser afgiftsberigtiget efter lovens § 5 a

Bødetaksterne omfatter endvidere "identitetssager", hvor der alene er tale om motorudskiftning, og hvor køretøjet højst har været anvendt i 3 måneder med den "ulovlige motor", inden den oprindelige motor genilægges, eller hvor der sker ilægning af en tilsvarende motor eller ophugning af køretøjet.

Bødetaksterne finder anvendelse i tilfælde, hvor der ikke kan antages at foreligge forsæt til afgiftsunddragelse, jf. lovens § 27, stk. 3.

Hvis benyttelsen fx er kombineret med, at køretøjet forsynes med urigtige nummerplader, evt. kombineret med ændring af stelnummer mv., kan der foreligge forsæt til afgiftsunddragelse uanset anvendelsesperioden og således omfattet af lovens § 27, stk. 3.

Takstbøde på grundlag af unddragen registeringsafgift

Benyttes et køretøj, som er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven, kan der rejses sag om afgiftsunddragelse efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, såfremt SKAT har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og overtrædelsen af registreringsafgiftsloven er sket med forsæt til afgiftsunddragelse.

Bødefastsættelse eller indbringelse af sagen til domstolsafgørelse sker som i de øvrige sager om unddragelse af punktafgifter.

Bøden fastsættes altid til mindst 7.500 kr.

Ændring eller fjernelse af stelnummer

Under forudsætning af, at der ikke er tale om afgiftsunddragelse, kan sager om autoreparatørers ændring/fjernelse af stelnumre på motorkøretøjer afgøres administrativt med forelæggelse af ordensbøde.

Bøderne fastsættes således:

1. gang 1.000 kr.

2. gang 2.000 kr.