Dato for offentliggørelse
19 Jan 2010 12:47
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2009.

Hvad er nyt?

I Folketingsåret 2008/2009 blev Skattereformen, Forårspakke 2.0 vedtaget. Der er i alt vedtaget 3 love på punktafgiftsområdet, med ændringer på en række punkter. Som udgangspunkt har skattereformen virkning fra 2010, men en række elementer indfases først i 2011, 2012 eller senere. De elementer, der har virkning fra 1. januar 2010 eller tidligere, er indarbejdet i denne udgave af Punktafgiftsvejledningen.

De dele af skattereformen, som har virkning senere, vil blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen i takt med, at de enkelte regelsæt får virkning. Det vil fremgå i de enkelte afsnit i vejledningen, om der i skattereformen er lovgivet på området.

De tre love på afgiftsområdet, der i det væsentligste træder i kraft 1. januar 2010 er:

 • Lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.)
 • Lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
 • Lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften).

Ved bekendtgørelse nr. 1125 af 1. december 2009 er en række regler på punktafgiftsområdet sat i kraft pr. 1. januar 2010, herunder dele af skattereformen.

I december 2009 er der yderligere vedtaget følgende love på punktafgiftsområdet:

Lov nr. 1384 af 21, december 2009 (L 63) om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.).

Lov nr. 1385 af 21. december 2009 (L 20) om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love (gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

Lov nr. 1386 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser)

Lov nr. 1387 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (partikeludledningstillæg).

Denne udgave af Punktafgiftsvejledningen indeholder følgende juridiske nyheder:

Del A Generelt

A.15 EU-punktafgifter

 • Lov nr. 1385 af 21. december 2009 (L 20) om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love (gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv), se A.15.3.1

Del B Drikkevarer

B.4 Mineralvand

 • Forhøjelse af afgiften på sukkerholdige produkter, afgiftsdifferentiering mellem sukkerholdige og sukkerfrie produkter, se B.4.2.

C.1 Cigaretter og røgtobak

 • Forhøjelse af afgiften, se C.1.2, ændrede regler om stempelmærker, se C.1.5

Del D Andre nydelsesmidler

D.1 Chokolade- og sukkervarer

 • Landsskatteretten har 13. november 2009 afsagt kendelse om, at proteinbarer er omfattet af chokoladeafgiftsloven, SKM2009.816.LSR, se D.1.1.1.
 • Forhøjelse af afgiften på sukkerholdige produkter, afgiftsdifferentiering mellem sukkerholdige og sukkerfrie produkter, se D.1.2.
 • Forhøjelse af afgiften på nødder og kerner, se D.1.8.1.

D.2 Konsum-is

 • Forhøjelse af afgiften på sukkerholdige produkter, afgiftsdifferentiering mellem sukkerholdige og sukkerfrie produkter, se D.2.2.

Del E Motorkøretøjer

E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Lov nr. 1344 af 19. december 2008 om bl.a. ændring af reglerne for frikørsel af hyrevogne, se E.1.4.5.
 • Opdatering af afsnittet med leasingkøretøjer, se E.1.4.8.
 • Opdatering med Lov nr. 1386 af 21. december 2009

E.3 Brændstofafgift

 • Opdatering med Lov nr. 1386 af 21. december 2009
 • Opdatering med Lov nr. 1387 af 21. december 2009

E.4 Vægtafgift

 • Opdatering med Lov nr. 1386 af 21. december 2009
 • Opdatering med Lov nr. 1387 af 21. december 2009

E.5 Nyt afsnit om registrering af køretøjer.

Del F Energi og Kuldioxid

F.1 Mineralolieprodukter

 • Forhøjelse af afgiften, se F.1.1.
 • Afgift på smøreolie, se F.1.1.
 • Afgiftsjustering for biobrændstof, se F.1.1
 • Ændrede regler for afgiftsfritagelse for kraft-varmeværker, se F.4.5.
 • SKAT har ved styresignal af 30. september 2009, SKM2009.600.SKAT skærpet praksis vedrørende godtgørelse af olieafgift ved ral- og sandsugning til søs, se F.1.6.3.

F.2 Kul og affaldsvarme

 • Forhøjelse af afgiften, se F.2.2.
 • Affaldsvarmeafgift, se F.2.1.
 • Ændrede regler for afgiftsfritagelse for kraft-varmeværker, se F.4.5

F.3 Elektricitet

 • Forhøjelse af afgiften, se F.3.2.
 • Elafgiftsloven er ændret vedrørende opgørelse af afgiftsgrundlag for elproducenter, se F.3.5 og F.6.4.6.
 • Elafgiftsloven er ændret vedrørende afgift af elforbrug ved levering af belysningsydelser, se F.6.2.1 og F.6.2.3

F.4 Naturgas og bygas

 • Forhøjelse af afgiften, se F.4.1.
 • Ændrede regler for afgiftsfritagelse for kraft-varmeværker, se F.4.5.

F.5 Kuldioxid

 • Ophævelse af afgiftsfrihed for CO2-afgift af brændsel til ikke-kvoteomfattet elproduktion, se F.5.5.
 • En række ændringer i retten til tilbagebetaling af CO2-afgift, se F.6.5.

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Landsretten har den 5. februar 2009, jf. SKM2009.466.VLR, afsagt dom i en sag om delvis fradragsret i en fællesregistrering mv., heruder om godtgørelse af elafgift og CO2-afgift, se F.6.1.1.
 • Skatterådet har i et bindende svar af 10. november 2009, SKM2009.739.SR taget stilling til godtgørelse af elafgift for en virksomhed, der udlejede elforbrugende udstyr inklusive elforbrug. Se F.6.4.6.
 • Lov nr. 1384 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.), se F.6.1.4.
 • Nedsættelse af godtgørelsessatser på el og brændsler, se F.6.1.4.
 • Ikke nedsat godtgørelse af el og brændsler direkte anvendt til kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer og mineralogiske processer, se F.6.1.5 og F.6.9.1.
 • SKAT præciserer praksis for godtgørelse af elafgift for kontorhoteller, styresignal af 30. november 2009, SKM2009.725.SKAT, se F.6.2.2.
 • Elafgiftsloven er ændret vedrørende godtgørelse af elafgift ved levering af belysningsydelser, se F.6.2.1 og F.6.2.3.
 • Ophævet adgang til godtgørelse af afgift af energiforbruget til køling af hensyn til personers komfort (aircondition), se F.6.2.6.
 • Begrænsning i adgang til tilbagebetaling af CO2-afgift af energiforbrug, der anvendes til procesformål, se F.6.5
  • Ad § 9, stk. 2: Bestemmelsen omfatter fra 1. januar 2010 alene regler for tilbagebetaling af CO2-afgift af forbrug el omfattet  proceslisten/bilag 1 til CO2-afgiftsloven (tung proces). Reglerne for tilbagebetaling af CO2-afgift af forbrug af brændsel er fra 1. januar 2010 reguleret i medfør af § 9 a og § 9 c 
  • Ad § 9 a: Bestemmelsen omfatter CO2-afgiftsregler for kvoteomfattede virksomheder, dvs. virksomheder med tilladelse fra Energistyrelsen til udledning af CO2. Se F.6.5.10.
  • Ad § 9 b: Bestemmelsen omfatter kvoteomfattet fjernvarme, der anvendes til procesformål, se F.6.5 
  • Ad § 9 c: Bestemmelsen omfatter bundfradrag i CO2-afgiften for ikke-kvoteomfattede virksomheder, se F.6.5.
  • EU's minimumsafgifter, se F.6.5.

Del G Miljøafgifter

G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • SKAT har ved styresignal af 16. oktober 2009, SKM2009.620.SKAT præciseret, at bæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale, plantestivelse, er omfattet af afgiftssatsen for papirsposer. Se G.1.1.4.

G.3 Affald

 • Afskaffelse af affaldsforbrændingsafgiften, se G.3. Omlægning til en afgift på affaldsvarme (energiafgift), se F.3.
 • Ændringer i afgiftssatsen ved mellemdeponering af affald som følge af, at affaldsforbrændingsafgiften omlægges til en afgift på energi og CO2, se G.3.1.3
 • Forhøjelse af afgiften ved deponering af affald fra 375 kr./ton til 475 kr./ton
 • Udbetaling af negativ afgift ved overskydende vægt ved deponering af affald (mængden af fraført affald overstiger mængden af tilført affald)
 • Afgift ved deponering af farligt affald
 • Landsskatteretten har 23. oktober 2009, SKM2009.695.LSR afsagt kendelse om affaldsafgiftspligt for en kommune for deponering af affald, herunder spildevandsslam, da der forelå et affaldsdeponi. Se G.3.2.

G.5 Ledningsført vand

 • Ændring vedrørende opgørelsen af den afgiftspligtige mængde. se G.5.4.1.

G.11 Svovl

 • Forhøjelse af afgiften, se G.11.
 • Særligt bundfradrag for energitunge virksomheder, se G.11.4.8.

G.20 Kvælstofoxider

ISBN-nummer
978-87-7059-770-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2010-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.