Pengeinstitutter

Når det drejer sig om ordninger i pengeinstitutter, beregnes skatten af pensionsafkastet på grundlag af det afkast, der tilskrives pensionsordningen i indkomståret. Både positivt og negativt afkast bliver medregnet i beskatningsgrundlaget. Det vil sige, at hvis der i et år har været negativt afkast, for eksempel på grund af tab på aktier, fratrækkes tabet i beskatningsgrundlaget.

Værdistigninger eller -tab på aktiverne i pensionsdepotet opgøres efter det såkaldte lagerprincip. Det betyder, at værdistigning eller tab beregnes som den ændring der er sket i værdien af aktiverne fra indkomstårets start til indkomstårets udløb. Man beskattes altså af årets værdistigninger eller -tab på aktivet, selvom aktivet ikke er solgt i årets løb. Hvis aktivet er købt eller solgt i løbet af indkomståret, anvendes købs- eller salgsprisen i stedet ved lageropgørelsen.

Der kan også fratrækkes eventuelle handelsomkostninger og renteudgifter i beskatningsgrundlaget.

Ender året ud med, at det samlede afkast er negativt, bliver der beregnet en negativ skat af pensionsafkastet. Den negative skat kan føres frem og modregnes i den skat, der skal betales i senere års positive skat. Der er ingen begrænsning for, hvor mange år en negativ skat kan fremføres. Der skal derfor ikke betales skat af nyt afkast på ordningen, før end den beregnede negative skat er opbrugt. Negativ skat beregnes med samme skattesats som den positive skat af afkastet.

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde kan opgøre det skattepligtige afkast efter to metoder. Pensionsinstituttet har valgt metode i 2010, og det kan ikke ændres.

Efter den ene metode opgøres afkastet som årets værdiudvikling af pensionstagerens depot.

Efter den anden metode opgøres afkastet som udgangspunkt som årets kontorente, det vil sige som den aftalte rente og eventuelle rentebonus, der tilskrives depotet.

Efter begge metoder bliver du beskattet af en forholdsmæssig andel af et eventuelt omkostnings- eller risikounderskud.

Skatten opgøres som indkomstårets beskatningsgrundlag nedsat med eventuelle beløb vedrørende opsparing foretaget før 1983 (1982-saldoen). Det er kun pensionsordninger, der er oprettet før 1. januar 1983, der kan have dette fradrag.

Hvis beskatningsgrundlaget bliver negativt, beregnes der en negativ skat. Den negative skat kan trækkes fra i positiv skat til indbetaling i efterfølgende indkomstår. Der er ingen begrænsning for, hvor mange år en negativ skat kan fremføres. Der skal derfor ikke betales skat af nyt afkast på ordningen, før end den beregnede negative skat er opbrugt. Negativ skat beregnes med samme skattesats som den positive skat af afkastet.