Dokumentets dato
09 Apr 2001
Dato for offentliggørelse
09 Apr 2001 15:17
Cirkulærets nummer
2001-13
Ansvarlig fagkontor
Ret; Proces
Sagsnummer
99/00-306-00169
Resumé
Dekoncentreret sagsudlægning, sportsmoms
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010005109-regl

Efter § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen i de i § 2, stk. 1 og 2 nævnte tilfælde, det vil sige tilfælde, hvor kompetencen i 1. instans ligger hos told- og skatteregionerne, bemyndige en enkelt eller enkelte told- og skatteregioner til at træffe afgørelse i første instans vedrørende alle sager på et bestemt område (dekoncentreret opgavevaretagelse).

Direktøren for Told- og Skattestyrelsen har efter § 2, stk. 3 i sagsudlægningsbekendtgørelsen bemyndiget Told- og Skatteregion København til at træffe afgørelse i 1. instans vedrørende krav på tilbagebetaling af moms af sportsaktiviteter.

Told- og Skatteregion Københavns afgørelse kan, for så vidt der ikke er klageadgang til Landsskatteretten, påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 18. Fristen for klagen er 3 måneder regnet fra afgørelsesdatoen.

Cirkulæret træder i kraft den 9. april 2001.
Ole Kjær
/Ditte Jensen
Reference(r)