Dokumentets dato
26 Mar 2001
Dato for offentliggørelse
27 Mar 2001 08:23
Cirkulærets nummer
2001-09
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/01-7050-00168
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010003509-regl

(Til vurderingsmyndighederne og de tilsynsførende told- og skatteregioner)

Ligningsrådet har vedtaget følgende plan for tilsynet med ejendomsvurderingen jf. skattestyrelseslovens § 13, stk. 1.

1. Indledning

Formålet med tilsynsplanen er:
 • at sikre kvaliteten i løsningen af vurderingsopgaven samt styrke samarbejdet mellem vurderingsorganisationen og told- og - skatteregionerne
 • at beskrive området for tilsynet
 • at sikre indsigt i vurderingernes kvalitet og ensartethed samt i effektiviteten i vurderingsarbejdet
 • at sikre et ensartet tilsyn
Tilsynet med ejendomsvurderingsopgaven udføres af 7 told- og skatteregioner jf. bekendtgørelse nr. 1072 af 5. december 2000 og tilrettelægges med udgangspunkt i cirkulærets retningslinier. Planen skal tjene som en vejledning for told- og skatteregionerne i deres planlægning, prioritering og udførelse af tilsynsopgaven, således at tilsynet tilrettelægges og gennemføres ensartet over hele landet.

Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet følger tilsynsopgavens løsning på baggrund af årlige afrapporteringer fra regionerne.

2. Tilsynets opgaver og tilsynets udførelse

Tilsynet skal påse, at vurderingsrådene og skyldrådene på forsvarlig måde udfører de opgaver, der er pålagt dem i henhold til lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 16. august 2000.

Vurderingsrådene og skyldrådene udfører deres opgaver i henhold til deres respektive forretningsordener og tilsynet tilrettelægges bl.a. med udgangspunkt heri.

Kommunerne yder vurderingsrådene sekretariatsbistand jf. Skatteministeriets cirkulære om kommunernes sekretariatsbistand i henhold til § 39 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Der føres tilsyn med, at de kommunale vurderingssekretariater opfylder retningslinierne i dette cirkulære.

Told- og skatteregionerne yder skyldrådene sekretariatsbistand ved klagebehandlingen. Der føres tilsyn med, at bistanden har en tilfredsstillende kvalitet og effektivitet, så skyldrådene har et godt grundlag at træffe afgørelser på, og klagerne modtager velbegrundede og korrekte afgørelser. Regionerne skal være opmærksom på den funktionsadskillelse, der er nødvendig mellem skyldrådssekretariats- og tilsynsfunktion.

Der lægges ved tilsynets udførelse vægt på samarbejde, koordination, instruktion og vejledning. Ved en intensivering af samarbejdet mellem de i vurderingsopgaven involverede myndigheder, skal tilsynets udførelse blive en vigtig brik i den løbende vurderingsproces, hvorved fejl kan afdækkes og afhjælpes så tidligt i processen, at de ikke får konsekvenser for vurderingsresultatet.

Gennemførelsen af en almindelig vurdering sker ved gennemløb af en række delproccesser, der strækker sig over en samlet periode, som starter i marts måned forud for vurderingsåret med områdefastlæggelse og slutter i februar måned i året efter vurderingsåret med afslutningen af klagebehandlingen i skyldrådene.

En grundig forberedelse af vurderingen forud for vurderingsterminen med undersøgelser og fastlæggelse af vurderingsniveau er afgørende for et godt vurderingsresultat. Det er derfor vigtigt, at tilsynets udførelse strækker sig over hele perioden, og at tilsynet løbende har overblik over tilrettelæggelsen og arbejdet i de enkelte vurderingsråd, således at der tidligt kan gives vejledning og instruktion, hvis arbejdet i vurderingsrådet kan forudses at ville give uhensigtsmæssige resultater.

Tilsynet udføres ved en kombination af:
 • deltagelse i skyldråds- og vurderingsrådsmøder
 • møder med vurderingssekretariater
 • gennemgang af dokumentationsmateriale
 • gennemgang og eventuel besigtigelse af udvalgte ejendomme
 • instruktion og vejledning
Tilsynet skal endvidere sikre, at der sker:
 • koordination af vurderingsniveauer, herunder bl.a. normtal i områder med få salg, fremskrivning af fravigelseskodebeløb og fremskrivningsfaktorer
 • koordination af dokumentationsmateriale som salgsundersøgelser o.lign.
3. De enkelte tilsynselementer, vurderingsråd og skyldråd

Told- og skatteregionernes arbejde med tilsynsopgaven kan opdeles i forskellige delelementer.
 1. Afstemning af vurderingsplanen (vurderingsrådene)
 2. Kontrol af målopfyldelse, sikring af vurderingsprocesser og efterprøvelse af vurderingsansættelser og -niveauer (vurderingsrådene/skyldrådene)
 3. Klagebehandlingen (skyldrådene)
 4. Afrapportering (fælles)
Ad. 1. Afstemning af vurderingsplanen

Det følger af Told- og Skattestyrelsens vurderingsplan, at de lokale vurderingsplaner fremsendes til den tilsynsførende told- og skatteregion samt til kommunalbestyrelsen. Regionen skal umiddelbart efter modtagelsen give vurderingsrådet en skriftlig tilbagemelding på vurderingsplanens indhold og udformning. Der sendes en kopi til vedkommende kommunalbestyrelse.

Det skal i denne forbindelse særligt påses:
 • at der i den lokale vurderingsplan er fulgt op på de særlige krav og indsatsområder, som er beskrevet i Told- og Skattestyrelsens vurderingsplan
 • at vurderingsrådet har opstillet yderligere mål for, hvilke ejendomme man planlægger udtaget til manuel gennemgang og besigtigelse
 • at omfanget af vurderingssekretariaternes bemyndigelse efter vurderingslovens § 31, stk. 3, er beskrevet.
Vurderingsrådet skal inden vedtagelsen af vurderingsplanen have mulighed for at udbede sig regionens bemærkninger til vurderingsplanen.


Ad. 2. Kontrol af målopfyldelse, sikring af vurderingsprocesser og efterprøvelse af vurderingsansættelser og -niveauer

Told- og skatteregionens ledelse skal etablere et samarbejdsforum med skyldrådets formand til sikring af et godt samarbejdsforhold til skyldrådet og skyldrådets formand, der i henhold til vurderingslovens § 36 leder skyldrådets arbejde og har særlige koordinationsopgaver i relation til vurderingerne indenfor skyldkredsen. Regionen bør i samarbejdet inddrage ledelsen fra de told- og skatteregioner, der yder sekretariatsmæssig bistand til skyldrådet.

Told og skatteregionerne skal følge op på, om de i de lokale vurderingsplaner opstillede mål nås.

Dette sker bl.a. gennem deltagelse i vurderingsrådsmøder i fornødent omfang og ved en tæt kontakt til vurderingssekretariaterne. Regionen indberetter hver måned (via REKS) omfanget af dens deltagelse i vurderingsrådsmøder til Told- og Skattestyrelsen.

I forbindelse med skyldrådsmøder afholder told- og skatteregionen efter behov et tilsynsmøde med skyldrådets medlemmer. Vurderingssekretariaterne - eventuelt kun de for dagsordenen relevante - kan indbydes til sådanne møder, særligt hvor niveauspørgsmål er på dagsordenen. Regionen skal give vurderingssekretariaterne fyldig information om det på møderne passerede.

Som et led i tilsynets arbejde gennemgås i fornødent omfang vurderingsrådenes protokoller med henblik på, at vurderingsrådene har dokumentation for de trufne beslutninger, herunder at rådene er beslutningsdygtige, og at habilitetskravene er opfyldt.

I tidsplanen for de årlige vurderinger indgår en række kritiske tidspunkter, forud for hvilke vurderingsrådene skal have færdiggjort en del af det samlede vurderingsarbejde. Told- og skatteregionerne skal bl.a. via en tæt kontakt til vurderingssekretariaterne sikre, at tidsplanen overholdes.

Told- og skatteregionerne skal gennem vejledning og instruktion medvirke til, at vurderingsrådene foretager vurderingen efter en ensartet praksis på grundlag af de af Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet udstukne retningslinier.

Videre skal det undersøges, om vurderingsrådene forvalter de tillagte kompetencer efter vurderingslovens § 41 og § 42 til at genoptage tidligere foretagne ansættelser efter en ensartet praksis. Dette kan ske ved en gennemgang af udvalgte ansættelser, ved sammenligning af statistisk materiale samt ved vejledning og instruktion.

Told- og skatteregionerne skal via dialog med vurderingsråd/-sekretariater medvirke til, at vurderingskredsene er hensigtsmæssigt inddelt i grundværdiområder. Områdeinddelingen skal være afpasset efter planforholdene og afspejle de prismæssige og niveaumæssige forskelle, således at der efterfølgende kan ske en hensigtsmæssig sammensætning af grundværdiområderne i relation til grund- og ejendomsværdiansættelserne.

Told- og skatteregionerne skal påse, at vurderingsrådet har dokumentation for fastlæggelsen af vurderingsniveauerne, og at der sker den fornødne koordination heraf i skyldkredsen samt til naboskyldkredse. Særligt skal det påses, at der foreligger dokumentation for beslutninger om at fravige de af Told- og Skattestyrelsen beregnede niveauer.

Dokumentation for fastlæggelse af niveauer opnås bl.a. gennem undersøgelse af skete salg i året forud for vurderingsterminen. Told- og skatteregionen foretager selvstændige undersøgelser af salgsprisniveauer og sikrer, at der sker en koordination af resultaterne af egne og vurderingsrådenes undersøgelser særligt på områder, hvor det salgsstatistiske grundlag i den enkelte vurderingskreds er svagt. Regionen foretager i forbindelse med undersøgelserne besigtigelse af solgte ejendomme. Resultaterne af regionens undersøgelser drøftes efterfølgende med skyldrådsformanden og de berørte vurderingsråd.

Told- og skatteregionen fører et særligt tilsyn med vurderingerne af de af vurderingsrådsmedlemmerne ejede ejendomme, der er beliggende i vurderingskredsen. Dette tilsyn skal ske indenfor en 3-årig periode.

Told- og skatteregionen udtager efter vurderingen en række områder/ejendomstyper til undersøgelse af, om det anvendte vurderingsniveau var passende. Undersøgelsen skal være afsluttet så hurtigt, at erfaringerne kan anvendes ved forberedelsen af den efterfølgende vurdering.

Told- og skatteregionerne gennemfører på baggrund af tilsynsarbejdet, herunder erfaringerne fra skyldrådenes klagebehandling, fornødne revisioner i overensstemmelse med Told- og Skattestyrelsens anvisninger.

Der skal i hele dette tilsynsarbejde lægges vægt på samarbejde, koordination, instruktion og vejledning.

Told- og skatteregionen er bindeleddet mellem Told- og Skattestyrelsen og vurderingsrådene og skal ved instruktion og vejledning bl.a. hurtigt videreformidle retningslinier og information fra Told- og Skattestyrelsen.

Told- og skatteregionen skal iværksætte uddannelse af nyudnævnte vurderingsrådsmedlemmer og gennem tilskyndelse til erfaringsudveksling lokalt i f.eks. ERFA-grupper for vurderingssekretariater og på møderne med skyldrådsmedlemmerne bidrage til, at alle er fagligt rustede til at udføre de respektive vurderingsopgaver. Ligeledes skal regionen koordinere udbud og tilmelding til kurser udbudt af Told?Skat, der kan have interesse for vurderingsrådsmedlemmer.


Ad. 3: Klagebehandlingen

Skyldrådene påkender klager over vurderingsrådenes ansættelser, fordelinger af ansatte værdier og afgørelser om benyttelse.

Told- og skatteregionen påser, at skyldrådene udfører de pålagte arbejdsopgaver efter de i forretningsordenen beskrevne retningslinier, og at formalitetskravene opfyldes, særligt at det enkelte skyldrådsmedlem forlader mødelokalet, når sager fra dennes kreds behandles. Dette sker ved deltagelse i skyldrådsmøderne i fornødent omfang, gennemgang af skyldrådets protokol samt vejledning og instruktion. Regionen indberetter hver måned (via REKS) omfanget af tilsynets deltagelse i skyldrådsmøder til Told- og Skattestyrelsen.

Erfaringerne fra skyldrådsmøderne drøftes på møderne mellem regionsledelsen og skyldrådsformanden.

Told- og skatteregionen fører tilsyn med, at skyldrådenes sagsbehandling opfylder forvaltningslovens krav. Dette sker gennem en tæt dialog med skyldrådssekretariaterne og skyldrådsformanden samt ved udtagelse af et antal sager til gennemgang.

Gennemgangen består bl.a. i at kontrollere, om sagsfremstilling og begrundelse er tilstrækkeligt bredt funderet, således at skyldrådet i sagsfremstillingen og begrundelsen viser, at afgørelsen er truffet på basis af et korrekt vurderingsniveau, og at der er sikret ligelighed over til sammenlignelige ejendomme.

Vurderingsrådenes gennemgang og eventuel genoptagelse af de indkomne klager følges tæt. Regionen påser, at vurderingsrådene hurtigt tager stilling til, hvilke sager man lokalt vil genoptage, og at de øvrige sager straks oversendes til skyldrådet vedlagt en erklæring.

Told- og skatteregionen påser, at vurderingsrådene og skyldrådene afslutter klagesagsbehandlingen indenfor de i vurderingsplanen opstillede tidsfrister.


Ad. 4: Afrapportering

Som dokumentation for tilsynets gennemførelse udarbejder told- og skatteregionen for hver vurderingskreds en tilsynsrapport, der omhandler alle de berørte emner. Hvor en kommune er opdelt i flere vurderingskredse, kan der udarbejdes én rapport indeholdende afsnit for hver enkelt vurderingskreds. Der udarbejdes en særlig rapport for tilsynet med skyldrådene.

Rapporten skal gennemgå de områder, der er ført tilsyn med i henhold til planen og redegøre for om, og i hvilket omfang enkeltforhold har givet anledning til bemærkninger.

Rapporten udformes i 2 hovedafsnit, en generel del, der omhandler told- og skatteregionens samlede indtryk for hele skyldkredsen og en specifik del, der omhandler konkrete forhold for det enkelte vurderingsråd.

Rapporten skal vedlægges et bilag 1 og 2 indeholdende:
 • oplysning om antallet af skyldrådsmøder, som regionen har deltaget i
 • for hvert vurderingsråd oplysninger om antallet af vurderingsrådsmøder, som regionen har deltaget i
 • oplysning om antallet af tilsynsmøder med vurderingsformændene. Der vil typisk være tale om møder afholdt i tilknytning til et skyldrådsmøde.
 • oplysning om antallet af afholdte informationsmøder for vurderingsmænd m.v., f.eks. som opfølgning på landsmøder afholdt af Told- og Skattestyrelsen
 • oplysning om antallet af besigtigede ejendomme, som regionen har foretaget på eget initiativ fordelt på vurderingskredse
 • oplysning om antallet af foretagne revisioner fordelt på vurderingskredse og på henholdsvis antal enkeltstående revisioner og antal områderevisioner, hvor en flerhed af ejendomme er blevet ændret efter samme princip
 • oplysning om antallet af udtalelser som told- og skatteregionen efter anmodning fra ligningsmyndigheden har afgivet om handelsværdien for en konkret ejendom.
 • oplysning om antallet af indvendige besigtigelser, som vurderingsrådet har foretaget i den forløbne planperiode.
 • oplysning om antallet af afholdte vurderingsrådsmøder i den enkelte kreds. (Der tælles på antallet af afholdte møder med fuld dagsorden)
 • oplysning om antallet af afholdte skyldrådsmøder i den enkelte skyldkreds
Udkast til tilsynsrapporten sendes til vurderingsformanden og vedkommende forvaltningschef. Tilsynsrapporten med skyldrådene sendes til skyldrådsformanden og chefen for skyldrådssekretariaet. Eventuelle bemærkninger indarbejdes
Evaluering af de enkelte elementer i tilsynet sker regionalt på vurderingsråds- og skyldrådsmøder.

Tilsynsrapporten sendes til vurderingsrådet, vedkommende forvaltningschef og kommunalbestyrelsen.

Tilsynsrapporten skal være udarbejdet senest den 1. juli 2001. Tilsynsrapporten med eventuelle specifikke bemærkninger fra enkelte vurderingskredse indsendes til Told- og Skattestyrelsen, der herefter orienterer Ligningsrådet om status for tilsynet.
 
Ole Kjær
/ Jens Perch Nielsen
Reference(r)
Hent de to bilag i wp-format. Bilagene er ligeledes tilgængelige i pdf-udgaven, der kan hentes via linket i bunden af siden.
Bilag
2