Dato for udgivelse
06 Mar 2001 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. november 2000
SKM-nummer
SKM2001.22.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1221-213
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Personers skattepligt
Resumé
En klager var i forbindelse med ophold i USA fraflyttet sin hidtidige bolig og midlertidigt flyttet til forældrenes adresse, som efter afrejsen til USA fortsat var en boligmulighed for klager, ligesom han efter hjemkomsten boede på adressen hos forældrene. Den fulde skattepligt blev anset for opretholdt.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 1, stk. 1
A's klage til Landsskatteretten skyldes, at hans fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er anset for ophørt ved fraflytning den 15. april 1998, hvorfor der ikke er opnået personfradrag for perioden fra den 15. april til den 31. december 1998.

Det fremgår af sagen, at den lejlighed klageren boede i blev opsagt pr. 15. april 1998. Herefter rejste klageren til USA, med indrejse den 27. april 1998, hvor han opholdt sig indtil medio 1999.

Klageren har ifølge folkeregistret været tilmeldt følgende adresser:
  
01.04.1995 - 15.04.1998X
15.04.1998 - 11.07.1999USA
11.07.1999 - 13.10.1999Y
Fra 13.10.1999Z
  

Skatteankenævnet har anset klagerens skattepligt for ophørt den 15. april 1998, hvorfor der ikke er opnået personfradrag for perioden fra den 15. april til den 31. december 1998.

Som begrundelse har nævnet henvist til folkeregisteroplysningerne, samt bl.a. anført, at klageren ikke har haft fast bopæl eller en dispositionsret over en bolig i Danmark i perioden fra den 15. april 1998 til den 11. juli 1999, og at han dermed ikke opfylder kildeskattelovens § 1, stk. 1, om fuld skattepligt, personskattelovens § 10 om fuldt personfradrag, samt betingelserne i LV 1998, afsnit D.A. 1.1.2.1, om rådighed over helårsbolig.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skattepligten ikke er ophørt. Som begrundelse har repræsentanten bl.a. anført, at klageren ikke har opgivet sin bopæl ved sin afrejse på ferie. Han har bevaret disposition over bolig hos sine forældre på adressen Y. Dette kan dokumenteres ved kontoudtog fra banken af 21. oktober 1998 og 24. marts 1999, samt kopi af medlemskartotek for et forbund. Begge er adresseret til c/o Y.

Endvidere har repræsentanten bl.a. anført, at adresseændringen den 15. april 1998 i folkeregistret er foretaget uopfordret af kommunen. Klageren rejste på ferie i USA den 26. april 1998 sammen med sin kæreste. Han var ikke bekendt med, at der skulle meddeles adresseændring til folkeregistret. Inden afrejsen var klageren flyttet til sine forældres adresse, som også var hans adresse, da han vendte tilbage fra USA. Klageren boede i kælderetagen i forældrenes hus, hvor der er en selvstændig lejlighed med værelse, køkken, bad og gildesal. Hans møbler m.v. blev også opbevaret der under ferien i USA. Endvidere har klageren ikke haft til hensigt at fraflytte Danmark. Det var inden afrejsen afklaret, at han ikke kunne få arbejdstilladelse i USA, hvorfor klageren alene havde til hensigt at holde ferie derovre. Dette sandsynliggøres også ved, at klageren havde sin bil, sine møbler m.v. i Danmark, samt at han fortsat havde bank, forsikringer, a-kassemedlemsskab, m.v. i Danmark.

Landsskatteretten udtalte:

Retten lægger ved sin afgørelse til grund, at klageren efter fraflytning midlertidigt flyttede til og opholdt sig på forældrenes adresse Y samt at klageren efter afrejsen til USA fortsat har haft boligmulighed på denne adresse.

Retten finder herefter, og under hensyn til, at klageren ifølge det oplyste har haft til hensigt igen at tage ophold i Danmark efter udlandsopholdets afslutning, samt at klageren rent faktisk har taget ophold i Danmark medio 1999, at klageren ikke kan anses at have opgivet sin bopæl i Danmark i skattemæssig henseende.

Under disse omstændigheder, og under hensyn til varigheden og omfanget af klagerens ophold i udlandet, som må anses for at være af midlertidig art, samt under hensyn til at klageren ikke har etableret fast bopæl i udlandet, eller haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, finder retten i det af skatteankenævnet anførte ikke grundlag for at anse klagerens fulde skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for ophørt.

Retten finder herefter, at klageren i det omhandlede indkomstår må anses for berettiget til fuldt personfradrag.

Den påklagede ansættelse for indkomståret 1998 ændres derfor i overensstemmelse hermed.