§ 15 indeholder regler om betaling af manglende skat og udbetaling af for meget betalt skat for mellemperioden.

§ 15 forudsætter, at der foretages en sammenligning mellem beregnet og foreløbig betalt skat.

Opgørelse af mellem-periodeskatten

I § 15, stk. 1 og 2, angives det, hvordan man når frem til den beregnede skat for mellemperioden.

Beløbet fremkommer som summen af den beregnede mellemperiodeskat efter § 14 med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og § 61 A, og med fradrag af eventuelt overført beløb efter KSL § 62 C, stk. 2, 2. pkt. (indregnet overskydende skat), og PSL § 8 a, stk. 5 (negativ skat af aktieindkomst).

Virksomhedsskat og konjunkturudlignings-skat

I de i §§ 10 og 11 nævnte tilfælde indgår den til det beskattede opsparede overskud svarende virksomhedsskat og den til den beskattede henlæggelse til konjunkturudligning svarende konjunkturudligningsskat ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i § 15, stk. 4 og 5, jf. § 15, stk. 3.

Eksempel vedrørende virksomhedsskat (Dødsfald i 2008):

Indestående på konto for opsparet overskud for 2005

 360.000 kr.

+ den betalte virksomhedsskat

 140.000 kr.

 

 500.000 kr.

- grænse for medregning (i 2008)

 147.200 kr.

Medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i mellemperioden, DBSL § 10, stk. 1

 352.800 kr.

Ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskatter skal der i eksemplet kun indgå 28 pct. af 352.800 kr. svarende til 58.784 kr. Der sker således ikke modregning i mellemperiodeskatten af den til grundbeløbet (147.200 kr. i 2008) svarende virksomhedsskat.

Aktieindkomst

Afdødes aktieindkomst i mellemperioden, der ikke overstiger 46.700 kr. i 2008 anses for endeligt beskattet efter reglerne i PSL § 8 a, stk. 1, jf. DBSL § 16, stk. 1. Den udbytteskat, der i medfør af KSL § 65 er indeholdt af aktieindkomst, der overstiger 46.700 kr. i 2008, indgår ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb i DBSL § 15, stk. 4 og 5. Se nærmere herom i afsnit B.B.2.3.4.

Betaling af restskat

Efter § 15, stk. 4, opgøres de foreløbige indkomstskattebeløb som summen af indkomstskattebeløb, der er forfaldne før dødsfaldet, eller som skulle indeholdes af indtægter, som er indtjent før dødsfaldet. Hvis differencen mellem det samlede skattebeløb opgjort efter § 15, stk. 1 og 2, og de foreløbige indkomstskattebeløb udgør et grundbeløb på 17.850 kr., 31.600 kr. i 2008. Alene den del af restskatten, der overstiger 31.600 kr., skal betales.

Fællesbo og særbo skiftes hver for sig

Hvis afdødes fællesbo og særbo skiftes hver for sig, fordeles betalingen forholdsmæssigt imellem de to boer efter forholdet mellem den skattepligtige indkomst i mellemperioden, der kan henføres til hvert af de to boer. Boerne hæfter solidarisk for indbetalingen, jf. § 88, stk. 1, 2. pkt.

Udbetaling af overskydende skat

§ 15, stk. 5, fastsætter regler for udbetaling af et eventuelt overskydende skattebeløb. Hvis differencen mellem de foreløbige skattebeløb opgjort efter § 15, stk. 4, jf. § 16, stk. 2 og 3, og det beregnede skattebeløb efter § 15, stk. 1 og 2, udgør et grundbeløb på 1.500 kr., 2.700 kr. i 2008 eller derover, skal det for meget betalte beløb udbetales til dødsboet. Hvis afdødes fællesbo og særbo skiftes hver for sig, gælder reglerne i § 15, stk. 4, tilsvarende.

Forskudt indkomstår

Hvis afdøde anvendte et forskudt indkomstår, gælder reglerne i § 12, stk. 2, jf. afsnit B.B.2.3.1. ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb efter § 15, stk. 4 og 5, jf. § 16, stk. 2 og 3.

Regulering af grundbeløb

Grundbeløbene er i 1987-niveau og reguleres efter PSL § 20, jf. § 15, stk. 6.

KSL §§ 48 E og 48 F endelig beskatning

Skat af indkomst, som afdøde tidligere har valgt beskattet efter KSL §§ 48 E og 48 F, medregnes ikke til afdødes foreløbige indkomstskattebeløb. Den indeholdte skat vedrørende sådan indkomst er endelig, og der kan ikke kræves afsluttende ansættelse vedrørende denne indkomst, jf. § 13, stk. 4.