åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Terminskontrakter vedrørende køb eller salg af aktier samt købe- og salgsretter til aktier m.v. er som udgangspunkt omfattet af reglerne om finansielle kontrakter i KGL § 29, stk. 1, men vil normalt være undtaget fra beskatning efter disse regler og vil derfor normalt være omfattet af ABL, jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 5 samt stk. 3, 4 og 6. Der henvises i øvrigt til LV, Almindelig del, afsnit A.D.2.18.3.5.

Tegningsretter til aktier m.v. er omfattet af ABL, jf. ABL § 1, stk. 4 og KGL § 30, stk. 1, nr. 2. Bortset fra ABL §§ 36 og 36 A finder ABL dog ikke anvendelse på tegningsretter til aktier, der er omfattet af LL § 28, jf. ABL § 1, stk. 4.  

Om de særlige regler om medarbejderaktier, herunder tegningsretter til aktier, der er omfattet af LL § 28, henvises til LV, Almindelig del, afsnit A.B.1.10 - A.B.1.15.

Vedrørende salg af medarbejderaktier henvises til afsnit S.G.7.