åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Investeringsforeninger er foreninger, som anbringer medlemmernes midler i aktier, obligationer og lign.

Beskatningen af investeringsforeninger og deres medlemmer afhænger i første omgang af, om der er udstedt omsættelige beviser (certifikater) for medlemmernes indskud. Er en investeringsforening ikke certifikatudstedende, er den kontoførende. Vedrørende i kontoførende foreninger henvises til afsnit S.G.22.

Certifikater skal fremtræde som særskilte dokumenter med et bestemt pålydende, således at certifikatets ejer er berettiget til at få del i foreningens overskud og formue i forhold til certifikatets pålydende.

Den skattemæssige behandling af udbytter, samt avancer og tab fra kontoførende investeringsforeninger behandles i afsnit S.G.22

Udbytte fra certifikatudstedende investeringsforeninger behandles i afsnit S.F.3.1.

Om beskatning i forbindelse med afståelse af investeringsbeviser i udloddende foreninger se afsnit S.G.12. I afsnit S.G.15 omtales behandlingen af fortjeneste og tab i de særlige akkumulerende foreninger, der ikke er omfattet af ABL § 19 (der omhandler aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., udstedt af et investeringsselskab).  Fortjeneste og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., der er udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19, omtales i afsnit S.G.9.1. 

Både de certifikatudstedende investeringsforeninger og de kontoførende investeringsforeninger er omfattet af selskabsskatteloven. I den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.1  behandles spørgsmålene om den subjektive skattepligt og kvalifikationen af foreningerne. ►I den juridiske vejledning DJV afsnit C.D.1.1.10 ◄ behandles om den objektive skattepligt for investeringsforeninger. Se dog den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2 vedrørende investeringsselskaber.

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab ►2010 indberetningen 2011. ◄