åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Undertiden fremsætter selskab eller aktionær ønske om, at beskatning af maskeret udbytte eller udlodning undlades mod, at parterne ændrer de aftalte vederlag i overensstemmelse med skattemyndighedernes skøn eller lader den foretagne handel gå tilbage.

Adgangen til omgørelse er reguleret i SFL § 29. Endvidere er der i LL § 2, stk. 4 mulighed for, at den skattepligtige ved ændringer i skatteansættelsen i henhold til armslængdereglen i LL § 2, stk. 1 kan undgå følgeændringer - såkaldte sekundære justeringer - ved at forpligte sig til betaling i overensstemmelse med armslængdepriser og -vilkår. Se hertil afsnit S.I.1.3.3.

Reglerne om omgørelse, jf. SFL § 29, finder ikke anvendelse i det omfang, der i medfør af LL § 2, stk. 4 foretages vilkårskorrektion.

Om omgørelse i sager vedrørende rentefiksering, se afsnit S.F.4.