åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Selskaberne skal have samme regnskabsår, jf. SEL § 31, stk. 1. Dette betyder som udgangspunkt, at selskabernes regnskabsår skal have såvel samme begyndelsestidspunkt som sluttidspunkt.

Undtagelse herfra gælder dog i følgende tilfælde:

  • Stiftelse af moderselskab ved indskud af datterselskabsaktierne. Hvor der er tale om et nystiftet moderselskab, vil sambeskatning kunne tillades straks fra moderselskabets stiftelse - uanset at selskabernes regnskabsår ikke begynder samtidigt - hvis blot moderselskabet stiftes ved indskud af datterselskabsaktierne (apportindskud), og moderselskabet tillige har ejet aktierne i datterselskabet i hele datterselskabets indkomstår, og selskabernes regnskabsår tillige slutter samtidigt. Se i øvrigt den nedenfor under afsnit S.D.4.6. refererede afgørelse fra SKM2002.459.LR.

Eksempler:

A. Et moderselskab, som stiftes den 1. december 2001 ved indskud af datterselskabsaktierne, og som for indkomståret 2002 beskattes af indkomsten i perioden 1. december 2001 - 31. december 2002, kan således eksempelvis tillades sambeskattet med et datterselskab, som for samme indkomstår beskattes af indkomsten i perioden 1. januar 2002 - 31. december 2002.

B. Derimod vil eksempelvis et moderselskab, som stiftes den 1. marts 2002 ved indskud af datterselskabsaktierne, og som for indkomståret 2002 beskattes af indkomsten i perioden 1. marts 2002 - 31. december 2002, ikke kunne tillades sambeskattet med et datterselskab, som for samme indkomstår beskattes af indkomsten i perioden 1. januar 2002 - 31. december 2002

  • Undtagelser udover stiftelse ved apportindskud.
    Sambeskatning tillades, uanset at selskabernes regnskabsår ikke begynder samtidigt, hvis blot de slutter samtidigt, og moderselskabet tillige har ejet aktierne eller anparterne i datterselskabet i såvel hele moderselskabets indkomstår som i hele datterselskabets indkomstår.

Eksempler:

A. Et moderselskab, som i indkomståret 2002 beskattes af indkomsten i perioden 1. januar 2002 - 31. december 2002, kan sambeskattes med et datterselskab, der i samme indkomstår beskattes af indkomsten i perioden 1. april 2002 - 31. december 2002, hvis moderselskabet har ejet aktierne eller anparterne i datterselskabet i hele kalenderåret 2002.

B. Et moderselskab, som i indkomståret 2002 beskattes af indkomsten i perioden 1. januar 2002 - 31. december 2002, kan sambeskattes med et datterselskab, der i samme indkomstår beskattes af indkomsten i perioden 1. juli 2001 - 31. december 2002, hvis moderselskabet har ejet aktierne i datterselskabet i hele perioden 1. juli 2001 - 31. december 2002.

  • Ejer moderselskabet aktierne eller anparterne fra datterselskabets stiftelse, tillades sambeskatning, hvis blot selskabernes regnskabsår slutter samtidigt.
  • Erhverver moderselskabet aktierne eller anparterne i et selskab, som har været uden aktivitet fra dets stiftelse, når bortses fra forrentning af indskudskapitalen, det vil sige erhverver et såkaldt skuffeselskab, tillades sambeskatning, hvis blot selskabernes regnskabsår slutter samtidigt.
  • Ejer moderselskabet aktierne eller anparterne indtil datterselskabets likvidation, tillades sambeskatning, hvis blot selskabernes regnskabsår begynder samtidigt.

Kravet om, at selskaberne skal have samme regnskabsår, betyder endvidere i praksis, at samme regnskabsperiode skal lægges til grund for beskatningen i samme indkomstår.

SKM2004.35.LR: A havde regnskabsår fra 01.01. - 31.12. B havde regnskabsår fra 01.07. - 30.06. B var sambeskattet med datterselskaberne C, D og E, der alle ligeledes havde regnskabsår 01.07. - 30.06. Med virkning pr. 1. januar 2001 gennemførtes en skattefri fusion mellem A og B, med A som det fortsættende selskab. A omlagde i forbindelse med fusionen sit regnskabsår, således at indkomståret 2001 dækkede regnskabsperioden 01.01.2001 - 30.06.2001, mens C, D og E's indkomstår 2001 dækkede regnskabsperioden 01.07.2000 - 30.06.2001. A anmodede herefter om sambeskatning med C, D og E, idet A i forbindelse med fusionen var succederet i B's aktiebesiddelser i C, D og E, hvorfor A fandtes at have ejet aktierne i C, D og E i hele disse selskabers indkomstår. Ligningsrådet udtalte, at der ikke kan tillades sambeskatning mellem et moderselskab og tre datterselskaber, der ikke har sammenfaldende regnskabsår, når moderselskabet ikke har ejet aktierne i datterselskaberne i hele datterselskabernes indkomstår, idet moderselskabet først er kommet til eksistens midt i datterselskabernes indkomstår.

SKM2004.34.LR: Et moderselskab, A, fusionerede med virkning pr. 1. juli 2000 med et andet moderselskab, B, med A som det fortsættende selskab. A havde et datterselskab beliggende i Tyskland, C, og et datterselskab beliggende i Østrig, D, ligesom B havde et datterselskab beliggende i Tyskland, E, og et datterselskab beliggende i Østrig, F. Der gennemførtes herefter en fusion af C og E med C som det fortsættende selskab, ligesom der gennemførtes en fusion af D og F med D som det fortsættende selskab. Begge datterselskabsfusionerne havde virkning pr. 1. juli 2000. A's indkomstår 2001 vedrørte perioden 1. juli 2000 - 30. juni 2001. Der blev anmodet om sambeskatning mellem A samt E og F for indkomståret 2001, idet datterselskabsfusionerne fandtes at kunne sidestilles med likvidation. Ligningsrådet udtalte, at der ikke kan tillades sambeskatning mellem et moderselskab og to datterselskaber, når datterselskaberne er ophørt ved fusion med virkning pr. den første dag i det indkomstår, for hvilket sambeskatningen ønskes etableret.

I TfS 2000, 254 LR tillod Ligningsrådet ikke, at et udenlandsk datterselskab kunne inddrages i en allerede eksisterende sambeskatningsenhed. Moderselskabet og de øvrige selskaber i sambeskatningsenheden havde alle regnskabsår 1. juli - 30. juni, mens det udenlandske datterselskabs regnskabsperiode fulgte kalenderåret. Det var ikke muligt at omlægge det udenlandske selskabs regnskabsår, da selskabet var beliggende i et land, hvor der stilles ufravigeligt krav om, at selskabers officielle regnskabsperiode følger kalenderåret.

LikvidationI tilfælde af, at moderselskabet likvideres, uden at datterselskabet samtidig likvideres, ophører sambeskatningen fra udgangen af det sidste indkomstår forud for moderselskabets likvidation, idet betingelsen om samme regnskabsår ikke vil være opfyldt for det år, hvori moderselskabet likvideres. Ved datterselskabs likvidation, se afsnit S.D.4.21, vilkår 2.11.