åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

FUL §§ 15 c og 15 d indeholder reglerne om skattefri tilførsel af aktiver. Ifølge FUL § 15 c, stk. 1, har selskaberne ved tilførsel af aktiver adgang til beskatning efter reglerne i FUL § 15 d, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet »selskab i en medlemsstat« i fusionsdirektivets artikel 3 og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed. Om begrebet »selskab i en medlemsstat« i fusionsdirektivets artikel 3 og begrebet »dansk selskab« henvises til afsnit S.D.1.12.1.

Det er en betingelse for anvendelsen, at der er opnået tilladelse hertil, og der kan fastsættes særlige vilkår for tilladelsen. Der henvises til afsnit S.D.3.5.

Der er indført objektiverede regler om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. Det er herefter også muligt at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver unde tilladelse fra SKAT. Der henvises til afsnit S.D.6.4.

For så vidt angår kompetencen til at træffe afgørelse efter § 15 c, stk. 1 henvises til afsnit S.D.1.2.1.

Der er indsat en bestemmelse i § 15 c, stk. 3, hvorefter der skabes mulighed for, at DSB jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 d kan benytte reglerne om skattefri tilførsel af aktiver.

Eldistributionsselskaberne skulle som led i elreformaftalen opdeles i handelsvirksomheder, netvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder. Der er derfor i FUL § 15 c, stk. 4, indsat en bestemmelse om, at reglerne i FUL kapitel 5 finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af de i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, 2f og § 3, stk. 7, beskattede elselskaber. Dette forudsætter dog, at det modtagende selskab beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e eller § 1, stk. 1, nr. 1.

Vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver, jf. FUL § 15 c, stk. 5, hvis det modtagende selskab beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2 h.

►Naviair, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 i kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver, jf. FUL § 15 c, stk. 6 under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.◄

Brugsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3a kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver, jf. FUL § 15 c, stk. . Det er en forudsætning herfor, at det modtagende selskab beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller § 1, stk. 1, nr. 3a.