åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.2 Spaltning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

De selskabsretlige regler for spaltning af aktieselskaber var tidligere reguleret i ASL §§ 136-136 j (lovbekg. nr. 649 af 15/06/2006 med efterfølgende ændringer). For anpartsselskaber var reglerne reguleret  i APSL § 67 a.  De selskabsretlige spaltningsregler er nu reguleret i lov nr. 470 af 12.6.2009 § 254 f.f.

I tilfælde, hvor de særlige regler om spaltning i FUL ikke anvendes ved deling af selskaber, gælder der normalt ikke særlige regler for beskatningen. Udlodning eller salg fra det oprindelige selskab til det eller de nystiftede selskaber, vil udløse de almindelige skattemæssige konsekvenser som følge af salg af hele eller dele af virksomheden.

Det er uden betydning, om det oprindelige selskab likvideres i forbindelse med, at aktiver og passiver overdrages til nystiftede selskaber, eller om kun en del af det oprindelige selskabs aktiver overdrages til det nystiftede selskab.

Om spaltning af investeringsforeninger, se afsnit S.D.2.4.

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 er der indført objektiverede regler om skattefri spaltning uden tilladelse. Reglerne er efterfølgende ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Der henvises til afsnit S.D.6.

.